Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/37/2016
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu prodeje volných bytových jednotek v domech, ve kterých byl schválen prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

záměr prodeje volných bytových jednotek, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, nacházejících se v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách, jednotlivě formou elektronické aukce, ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1 zajistit přípravu a průběh jednotlivých výběrových řízení na prodej volných bytových jednotek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, nacházejících se v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách, jednotlivě formou elektronické aukce dle bodu II. tohoto usnesení

 

Kontrolní termín: 31. 12. 2016

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-023902/2016

Zpět na začátek usnesení