Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/129/2010 ze dne 8. 6. 2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1382, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 23, Praha 10, s oprávněnými nájemci

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/34/2016
Číslo materiálu: 16.6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/129/2010 ze dne 8. 6. 2010 v bodě II.

 

II. schvaluje

uzavření smlouvy o převodu bytových jednotek, specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1382, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 23, Praha 10 (vklad práva v katastru nemovitostí proveden dne 20. 11. 2007 pod sp. zn. V-60630/2007), za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

 

 

Narozen (a)

Číslo prodávané

Kupní cena

Kupující

 

 

jednotky dle

prodávané

 

 

 

Prohlášení vlastníka

jednotky v Kč

*******

*******

*******

1382/2

429 017,-

*******

*******

*******

1382/3

409 706,-

*******

*******

*******

 

 

*******

*******

*******

1382/4

261 316,-

*******

*******

*******

1382/5

415 664,-

*******

*******

*******

 

 

*******

*******

*******

1382/6

408 988,-

 

 

 

- 2 -

 

*******

*******

*******

1382/7

257 726,-

*******

*******

*******

1382/8

413 295,-

*******

*******

*******

1382/9

436 268,-

*******

*******

*******

 

 

*******

*******

*******

1382/10

656 879,-

*******

*******

*******

1382/11

436 770,-

*******

*******

*******

1382/13

437 991,-

*******

*******

*******

1382/14

655 442,-

*******

*******

*******

1382/15

455 723,-

*******

*******

*******

1382/16

577 910,-

*******

*******

*******

1382/12

671 739,-

*******

*******

*******

 

 

 

 

 

a za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje z níže uvedených důvodů v souladu s bodem 5. 2. 3 Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného MČ Praha 10 (prodej jednotek), v platném znění :

 

  1. právnické osoby vyjma bodu 5.9 Předpisu;
  2. cizozemci, kteří v souladu s platnými právními předpisy nemohou nabývat nemovitosti v České republice;
  3. nájemci, kteří mají vůči MČ jako pronajímateli dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu nebo nebytového prostoru (zejména dluh na nájemném, poplatku z prodlení, zálohách na služby, doplatku za služby);
  4. nájemci, kteří mají dva nebo více bytů, vyjma případů, že na nich nelze spravedlivě požadovat, aby užívali pouze jeden byt;
  5. nájemci, kteří jinak hrubě porušují své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (např. nepovolenými stavebními úpravami)
  6. nájemci, s nimiž vede MČ soudní spor ve věci přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu z důvodů uvedených v ustanovení § 711 odst. 1 písm. c), d), g) a h) ObčZ ve znění platném do 30. 3. 2006;
  7. nájemci, kterým byl vypovězen nájem bytu podle § 711 odst. 2 ObčZ v platném znění;
  8. nájemci, u nichž je dán důvod výpovědi z nájmu bytu podle ustanovení § 711 odst. 2 ObčZ v platném znění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 3 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-005537/2016

Zpět na začátek usnesení