Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/21/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1066, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 3, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1064, 1065, 1066, 1067, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 7, 5, 3, 1, Praha 10, rozdělených na jednotky

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/31/2016
Číslo materiálu: 16.3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení č. 11/21/2012 ZMČ Praha 10 ze dne 25. 6. 2012 v bodě II.

 

II. schvaluje

uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných ve smlouvě o výstavbě budovy č. p. 1064, 1065, 1066, 1067, v k. ú. Vršovice, v domě č. p. 1066 v ul. Jerevanská č .o. 3, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částek domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1847/2, 1847/6, 1547/7, 1852/1, 1852/15, 1852/16, v k. ú. Vršovice, a to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

 

- 2 -

 

 

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo prodávané jednotky dle Smlouvy o výstavbě

Kupní cena v Kč

*******

*******

1066/01

726 266,-

*******

*******

1066/02

759 389,-

*******

*******

1066/03

199 968,-

*******

*******

1066/04

759 389,-

*******

*******

1066/05

726 266,-

*******

*******

1066/06

726 266,-

*******

*******

1066/07

759 389,-

*******

*******

1066/08

199 968,-

*******

*******

1066/10

726 266,-

*******

*******

1066/11

736 203,-

*******

*******

1066/12

769 326,-

*******

*******

1066/13

206 593,-

*******

*******

1066/14

769 326,-

*******

*******

1066/15

736 203,-

*******

*******

1066/16

736 203,-

*******

*******

1066/17

769 326,-

*******

*******

1066/18

206 593,-

*******

*******

1066/19

769 326,-

*******

*******

1066/20

736 203,-

*******

*******

1066/21

736 203,-

*******

*******

1066/22

769 326,-

*******

*******

1066/23

206 593,-

*******

*******

1066/24

769 326,-

*******

*******

1066/25

736 203,-

*******

*******

1066/26

726 266,-

 

 

- 3 -

 

 

*******

*******

1066/27

759 389,-

*******

*******

1066/28

199 968,-

*******

*******

1066/29

759 389,-

*******

*******

1066/30

726 266,-

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje z níže uvedených důvodů v souladu s bodem 5.2.3 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech, které jsou součástí stavebnětechnických celků, v nichž již došlo k prodeji části bytových jednotek, v platném znění

 

a)právnické osoby vyjma bodu 5.9. Předpisu;

b)cizozemci, kteří v souladu s platnými právními předpisy nemohou nabývat nemovitosti v České republice;

c)nájemci, kteří mají vůči MČ jako pronajímateli dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu nebo nebytového prostoru (zejména dluh na nájemném, poplatku z prodlení, zálohách na služby, doplatku za služby);

d)nájemci, kteří mají dva nebo více bytů, vyjma případů, že na nich nelze spravedlivě požadovat, aby užívali pouze jeden byt;

e)nájemci, kteří jinak hrubě porušují své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (např. nepovolenými stavebními úpravami);

f)nájemci, s nimiž vede MČ soudní spor ve věci přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu z důvodů uvedených v ustanovení § 711 odst. 1 písm. c), d), g) a h) ObčZ, ve znění platném do 30. 3. 2006;

g)nájemci, kterým byl vypovězen nájem bytu podle § 711 odst. 2 ObčZ, v platném znění;

h)nájemci, u nichž je dán důvod výpovědi z nájmu bytu podle ustanovení § 711 odst. 2 ObčZ, v platném znění;

i)nájemci, jejichž nájemní právo k bytu vzniklo na základě přechodu nájmu k bytu dle §  706, § 707 nebo § 708 občanského zákoníku, a v evidenci správní firmy je u bytové jednotky veden dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu (zejména dluh na nájemném, zálohách na služby, doplatku za služby, včetně veškerého příslušenství – zejm. poplatků z prodlení – a nákladů na vymáhání dluhu) a tento dluh vznikl v době, kdy nájemcem bytové jednotky byla osoba, ze které právo nájmu bytu přešlo na oprávněného nájemce bytové jednotky.

 

 

 

- 4 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-047358/2016

Zpět na začátek usnesení