Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 742/25, v ulici Žitomírská 742/22, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/40/2016
Číslo materiálu: 22

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 742/25, v ulici Žitomírská 742/22, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

 

b) prodej pronajaté nebytové jednotky č. 742/25, umístěné v budově č. p. 742, ul. Žitomírská, č. o. 22, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 742 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to vítěznému uchazeči společnosti Czech Business Properties, s. r .o., se sídlem Těšnov 1163/5, Praha 1, za nejvyšší nabízenou kupní cenu v rámci výběrového řízení, tj. 975 000 Kč, dle této tabulky:

 

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

Plocha m²

Uchazeč

 

Datum narození

kupujícího

(IČ u právnické osoby)

 

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Odhadní

cena v Kč

Dorovnání nejvyšší nabídky oprávněným nájemcem

Žitomírská

742/22

Vršovice

742/25

ateliér

5.NP

30

Czech Business

Properties, s.r.o.

 

 

247000614

975 000

368 020

NE

- 2 -

 

 

II. ukládá

       1. Radě MČ Praha 10

1.1.      zajistit vypracování návrhu kupní smlouvy o převodu nebytové jednotky do vlastnictví a předložit ji vítěznému uchazeči k podpisu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2016

 

1.2.      uzavřít smlouvu o převodu nebytové jednotky do vlastnictví s vítězným uchazečem dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 10. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-013185/2016

Zpět na začátek usnesení