Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1042      nové hledání >>>
Strana 11 z 21První   Předchozí   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
28.1.2019 3 3 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 26. schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 2 2 3 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 1 1 3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 19 22 2 Informace o porovnání nákladů na odměny členů Rady MČ Praha 10 a předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 v roce 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 18 21 2 Výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městské části Praha 10 na základě § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a informace o způsobu, jakým došlo k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 17 20 2 Návrh na změnu politického garanta a koordinátora programu Zdravá Praha 10 a MA21 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 16 19 2 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 15 18 2 Návrh na schválení přijetí finančního daru pro ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren19/1381 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 14 17 2 Návrh na poskytnutí dotace Městské knihovně Praha na financování provozu nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 13 16 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 3. čtvrtletí 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 12 15 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 2. čtvrtletí 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 11 14 2 Informace o vrácení dotace Smart Cities schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 10 13 2 Návrh na projednání finančního příspěvku na opravu průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská pro Společenství vlastníků jednotek v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10 Vršovice schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 9 12 2 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1269/6 o výměře 1 m2 - zastavěná plocha a nádvoří (schodiště do bytového domu č. p. 1788 v k. ú. Strašnice) Bytovému družstvu BEDEKA, IČO 251 07 593 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 8 11 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 906/01, v domě V Olšinách 906/12, k. ú. Strašnice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 7 10 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 5 8 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 25. schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 6 9 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 6. schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 4 7 2 Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2018 v odvětví 0021 - Životní prostředí schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 3 6 2 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 3 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 5 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 4 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 2 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 1 1 2 Návrh na uložení úkolu Návrhovému výboru ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 6 0 1 Rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části Praha 10) k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 4 0 1 Volba starosty - člena Rady městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 5 0 1 Volba místostarostů - členů Rady městské části Praha 10 a dalších členů Rady městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 7 0 1 Pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 8 0 1 Stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 9 0 1 Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 10 0 1 Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (KoV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 11 0 1 Zřízení dalších výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedů a tajemníků k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 12 0 1 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 13 0 1 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc ode dne 1. 1. 2019 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 14 0 1 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 15 0 1 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 2 0 1 Zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (NaV), stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 3 0 1 Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10, počtu místostarostů a uvolněných členů Rady městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 1 0 1 Slib členů Zastupitelstva městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
25.7.2018 9 9 22 Návrh vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu a jeho projednání dle zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 8 8 22 Informace o změně smluvních vztahů uzavřených městskou částí Praha 10 v souvislosti s realizací projektu škol v přírodě na Černé hoře schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 1 7 22 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 6 5 22 Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 7 6 22 Informace o zpracování „Krizového plánu evakuace objektu ÚMČ Praha 10 v případě jeho nevyhovujícího stavu“ schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 5 4 22 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pracovní pozicí paliativního lékaře schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 4 3 22 Návrh na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazeným do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 3 2 22 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, stanice č. 5 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 20 17 22 Návrh na schválení Akčního plánu Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 2 1 22 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
Strana 11 z 21První   Předchozí   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30