Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej dvou částí pozemku „a“ a „b“ dle geometrického plánu č. 4359-162/2018 ze dne 14. 12. 2018, jedna část pozemku o výměře 27 m2 a druhá část pozemku o výměře 20 m2, obě části vzniklé oddělením z pozemku parc. č. 2838/82, ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 23.9.2019
Číslo usnesení: 10/10/2019
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  2. prodej dvou částí pozemku „a“ a „b“ dle geometrického plánu č. 4359-162/2018 ze dne 14. 12. 2018, obě části vzniklé oddělením z pozemku parc. č. 2838/82, ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Strašnice; část „a“ o výměře 27 m2 za kupní cenu 121 500 Kč a část „b“ o výměře 20 m2 za kupní cenu 90 000 Kč

 

  1. uzavření kupních smluv na  prodej dvou částí pozemku „a“ a „b“ dle geometrického plánu č. 4359-162/2018 ze dne 14. 12. 2018, obě části vzniklé oddělením z pozemku parc. č. 2838/82, ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Strašnice; část „a“ o výměře 27 m2 za kupní cenu 121 500 Kč paní Aleně Rokošové, bytem Foerstrova 2357/6, Praha 10 a část „b“ o výměře 20 m2 za kupní cenu 90 000 Kč paní Martě Schwarzové, bytem Foerstrova 2356/4, Praha 10

 

  1. uzavření kupních smluv dle bodu I. b) tohoto usnesení za předpokladu, že bude doplaceno bezdůvodné obohacení za užívání dvou části pozemků, a to u částí „a“ bezdůvodné obohacení ve výši 6 885 Kč paní Alenou Rokošovou, bytem Foerstrova 2357/6, Praha 10 a u části „b“ bezdůvodné obohacení ve výši 5 100 Kč paní Martou Schwarzovou, bytem Foerstrova 2356/4, Praha 10

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

 1.  Radě MČ Praha 10

 1.1. zajistit podepsání kupních smluv dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:      P10-083695/2019

Zpět na začátek usnesení