Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1042      nové hledání >>>
Strana 12 z 21První   Předchozí   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
25.7.2018 19 16 22 Návrh na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 18 15 22 Návrh na prodej 3,4 m2 nezastavěného pozemku/nádvoří z pozemku parc. č. 281 o výměře 211 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vršovice společnosti MITO-Property, spol. s r. o., IČO 266 92 465 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 17 14 22 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 16 13 22 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 ze dne 22. 4. 2013 se společností Magnolia Invest, s. r. o. schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 15 0 22 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/30, k. ú. Michle, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě městské části Praha 10 neschvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 14 0 22 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 400/11, k. ú. Malešice, který je ve správě městské části Praha 10 neschvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 13 0 22 Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 88, stojící na pozemku parc. č. 3007/1, k. ú. Michle, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě městské části Praha 10 neschvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 12 12 22 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 - zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 - zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr, parc. č. 3118/101 - ostatní plocha/zeleň, dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníků jednotek č. 1751/8 a 1752/6 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 11 11 22 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/7, parc. č. 3118/8, parc. č. 3118/9 - zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/6 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, dle vymezeného celku č. 230 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Krupská 1741-43, IČO 256 48 594 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 10 10 22 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 24. schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 29 0 21 Pozastavení výkonu funkce usnesení RMČ č. 994 ze dne 18. 12. 2017 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku Dokončení rekonstrukce objektu „Bio Vzlet“, Holandská 1/669, Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
11.6.2018 31 0 21 Návrh na schválení Akčního plánu Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 stazen Zastupitelstvo
11.6.2018 30 30 21 Návrh k realizaci procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 28 29 21 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to části pozemku parc. č. 74/1 o výměře cca 87 m2 v k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 26 27 21 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 4. čtvrtletí 2017 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 25 26 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 90/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 23 24 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 pro projekty zaměřené na aktivity v oblasti sportu č. OKP 123/2015-2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 24 25 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 100/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 22 23 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 95/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 21 22 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 82/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 20 21 21 Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 68/2016 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 19 20 21 Návrh na poskytnutí finančních prostředků dle výsledků 7. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ pro rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 18 16 21 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášeného dotačního programu pro rok 2018 v oblasti péče o nemovité kulturní památky dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči na území MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 17 15 21 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášeného dotačního programu pro rok 2018 v oblasti péče o nemovité objekty památkově hodnotné na území MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 16 0 21 Návrh na prodej 3,4 m2 nezastavěného pozemku /nádvoří/ z pozemku parc. č. 281 o výměře 211 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vršovice společnosti MITO-Property, spol. s r. o., IČO 266 92 465 stazen Zastupitelstvo
11.6.2018 15 14 21 Návrh na prodej 171 m2 z pozemku parc. č. 3115/1 přisloučených k pozemku parc. č. 3118/28 v k. ú. Strašnice družstvu Dům Nučická 1756-1757, družstvo, IČ: 256 49 043 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 14 13 21 Návrh na prodej 121 m2 z pozemku parc. č. 3115/1 přisloučených k pozemku parc. č. 3118/90 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu občanů Nučická 1763-1764, družstvo, IČO 630 83 167 schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 13 12 21 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 18/7/2017 ze dne 8. 12. 2017 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti – domu Strašínská 1236/39 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3101, 3102/1 a 3102/5, vše v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 12 11 21 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 11 10 21 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 5. schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 10 9 21 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 30. 10. 2017 do 27. 11. 2017, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 9 8 21 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 30. 10. 2017 do 27. 11. 2017, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 8 0 21 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/20/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 422, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 7 6 21 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 22. schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 6 5 21 Návrh zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu a jeho projednání dle zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 5 4 21 Návrh k převzetí záštity městské části Praha 10 nad XVI. Všesokolským sletem 2018 pořádaným Českou obcí sokolskou ve dnech 5. a 6. července 2018 a k poskytnutí finančního příspěvku schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 4 3 21 Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 10 na příští volební období schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 3 2 21 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvo
11.6.2018 2 1 21 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
11.6.2018 1 0 21 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 neschvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 25 25 20 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 – mateřské a základní školy, školní jídelna a KD Barikádníků na rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 24 24 20 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 – Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 23 23 20 Návrh k realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 22 22 20 Návrh Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 pro rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 21 21 20 Návrh rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé kategorie návrhů v procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 20 20 20 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 806/897 v k. ú. Malešice schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 19 19 20 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 415/3 v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 18 18 20 Návrh na uzavření smlouvy o výstavbě v domě č. p. 620, k. ú. Vršovice, ulice Bulharská č. o. 6, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 17 17 20 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/15, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 16 16 20 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/2, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
Strana 12 z 21První   Předchozí   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30