Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 851      nové hledání >>>
Strana 9 z 18První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
12.3.2018 24 24 20 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 – Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 23 23 20 Návrh k realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 22 22 20 Návrh Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 pro rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 21 21 20 Návrh rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé kategorie návrhů v procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 20 20 20 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 806/897 v k. ú. Malešice schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 19 19 20 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 415/3 v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 18 18 20 Návrh na uzavření smlouvy o výstavbě v domě č. p. 620, k. ú. Vršovice, ulice Bulharská č. o. 6, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 17 17 20 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/15, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 16 16 20 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/2, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 15 15 20 Informace o záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 14 14 20 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 4. schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 13 13 20 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup NJ č. 1039/38 v domě Ruská 1039/84 vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 12 12 20 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu Průběžná 760/54 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 3152/1, v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 11 11 20 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu U Zdravotního ústavu 2261/4 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3980, 3982, 3983/10 a 3981/1, vše v k. ú. Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 10 10 20 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 21. schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 9 9 20 Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 13/15/2016 ze dne 1. 12.2016 k záměru na prodej pozemku parc. č. 2849/7-zastavěná plocha a nádvoří -společný dvůr v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek v domech č. p. 1912 a č. p. 1913, zapsaných na LV č. 15162 v k. ú. Strašnice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 8 8 20 Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 15/6/2017 ze dne 20. 3. 2017 k návrhu na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 231 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Nučická 5 a 7, IČ: 264 63 229 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 7 7 20 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2018 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a environmentální výchova a poskytnutí finančních prostředků na pokračující dvouleté a víceleté dotace z roku 2017 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 6 6 20 Návrh na udělení souhlasu s uzavřením dohody o splátkách dluhu nad 50 000 Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 5 5 20 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 4 4 20 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 2 2 20 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 1 1 20 Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
12.3.2018 3 3 20 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc schvalen Zastupitelstvo
8.12.2017 6 0 18 Návrh na poskytnutí startovacího bydlení v BD Malešice k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 7 0 18 Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 8 0 18 Informace o průběhu realizace záměru rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 9 0 18 Informace o záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 10 0 18 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 11 0 18 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 20. k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 12 0 18 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu Strašínská 1236/39 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3101, 3102/1 a 3102/5, vše v k. ú. Strašnice k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 13 0 18 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 3. k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 14 0 18 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 15 0 18 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu Průběžná 760/54 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 3152/1, v k. ú. Strašnice k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 16 0 18 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup NJ č. 1039/38 v domě Ruská 1039/84 vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 17 0 18 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 160 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu BEDEKA, IČ: 251 07 593 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 18 0 18 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 195 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Žinkovská 1849 a 1850, IČ: 630 83 655 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 19 0 18 Návrh na prodej 1 m2 pozemku parc. č. 4390/101 zastavěná část plochy pod garáží v k. ú. Strašnice spoluvlastníkům pozemku parc č. 4390/24 zapsaným na LV č. 1838 v k. ú. Strašnice k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 20 0 18 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1351/2 o výměře 345 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vršovice dle vymezeného celku č. 64 vlastníkům zapsaným na LV č. 1262 vedeném pro k. ú. Vršovice k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 21 0 18 Návrh na prodej pozemku parc. č. 315 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 182 m2 v k. ú. Vršovice dle vymezeného celku č. 7 společnosti PMB impex, spol. s r. o., IČ: 485 38 485 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 22 0 18 Návrh na prodej pozemku parc. č. parc. č. 417 - zahrada o výměře 214 m2 v k. ú. Vršovice Bytovému družstvu Estonská 11, IČ: 257 27 745 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 23 0 18 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/6, k. ú. Strašnice k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 24 0 18 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži stojící na pozemku parc. č. 2445/2, k. ú. Strašnice k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 25 0 18 Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 26 0 18 Návrh na úpravu závazného limitu stanoveného Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v rozpočtu pro rok 2017 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 27 0 18 Informace o dalším vývoji realizace programu škol v přírodě žáků ZŠ Praha 10 v Horském hotelu na Černé hoře k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 28 0 18 Informace o umístění MČ Praha 10 na 1. místě v žebříčku INDEX PARTICIPACE 101 největších měst ČR a městských částí nad 10 tisíc obyvatel dle zapojení veřejnosti do participativních procesů, zpracovaném společností Demokracie 2.1 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 29 0 18 Návrh Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 pro rok 2018 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 30 0 18 Návrh k výzvě MČ Praha 10 hlavnímu městu Praha k dostavbě severovýchodního segmentu Městského okruhu k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 3 0 18 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost k projednání Zastupitelstvo
Strana 9 z 18První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10