Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v hranicích řešeného území Urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice 2019

Datum přijetí: 22.6.2020
Číslo usnesení: 17/9/2020
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. souhlasí

s návrhem podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v hranicích řešeného území Urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice 2019 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

text dopisu MČ Praha 10 pro ÚZR MHMP ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1.  Bc. Pecánkovi, ved. OŽD

1.1. písemně informovat ÚZR MHMP o schválení podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v hranicích řešeného území Urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice 2019 ve smyslu bodu I., ve znění dle bodu II. tohoto usnesení

               

Termín: 10. 7. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. arch. Valovič, místostarosta

Číslo tisku:    P10-104768/2019

 

Zpět na začátek usnesení