Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh k realizaci procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/29/2017
Číslo materiálu: 24
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

a) informaci o průběhu 2. ročníku projektu Moje stopa za období mezi 13. a 16. zasedáním ZMČ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b) Výsledky hlasování „Praha 10 – participativní rozpočet“, zpracované společností Demokracie 2.1, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

c) Vyhodnocení procesu participativního rozpočtování městské části Praha 10, zpracované společností Agora CE, o. p. s., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a) částku pro 3. ročník participativního rozpočtu ve výši 5 000 000 Kč

b) Pravidla pro vyhlášení Výzvy pro podání návrhů do projektu Moje stopa dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c) navržený postup v procesu, včetně harmonogramu realizace procesu participativního rozpočtování, dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit v pokladní správě účelovou rozpočtovou rezervu pro participativní rozpočet dle bodu II. a) tohoto usnesení

 

                                                                                              Kontrolní termín: 31. 12. 2017

                                                                                              Termín: 31. 3. 2018

 

 

- 2 -

 

 

1.2. v souladu s usnesením RHMP č. 603 ze dne 22. 3. 2016 požádat, v rámci finančního vypořádání za rok 2017, o částečné pokrytí finančních prostředků, vynaložených v roce 2017 na realizaci projektů, vzešlých z participativního rozpočtu

                                                                                              Termín: 15. 2. 2018

 

2. Mgr. Zoufalíkovi, uvolněnému členu RMČ

2.1. informovat ZMČ Praha 10 o postupu v realizaci 3. ročníku projektu Moje stopa

 

                                                                                                          Termín: 31. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-058792/2017

 

Zpět na začátek usnesení