Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/16/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1193, k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 20, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1191, 1192, 1193 a 1194, k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 16, 18, 20 a 22, Praha 10, rozdělených na jednotky

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/6/2017
Číslo materiálu: 6.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/16/2012 ze dne 24. 9. 2012 v bodě II.

 

II. schvaluje

uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1191, 1192, 1193 a 1194 v k. ú. Vršovice, v domě č. p. 1193 v ul. Bajkalská, č. o. 20, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1560/2, 1560/3, 1560/4 a 1560/5 v  k. ú. Vršovice, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena

*******

*******

1193/01

1 052 636

*******

*******

*******

*******

1193/02

497 586

 

 

 

- 2 -

 

 

*******

*******

1193/03

208 960

*******

*******

1193/04

774 458

*******

*******

*******

*******

1193/05

1 052 636

*******

*******

1193/06

497 586

*******

*******

1193/07

440 122

*******

*******

1193/08

769 234

*******

*******

1193/09

1 052 636

*******

*******

*******

*******

1193/11

440 122

*******

*******

1193/12

769 234

*******

*******

1193/13

1 052 636

*******

*******

1193/15

440 122

*******

*******

1193/16

769 234

*******

*******

1193/17

1 052 636

*******

*******

*******

*******

1193/18

497 586

*******

*******

*******

*******

1193/19

440 122

*******

*******

1193/20

769 234

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje z níže uvedených důvodů v souladu s bodem 5. 2. 3, ve spojení s body 5. 2. 6 a 5. 2. 7 Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného MČ Praha 10 (prodej jednotek), v platném znění:

a)právnické osoby vyjma bodu 5. 9. Předpisu;

b)cizozemci, kteří v souladu s platnými právními předpisy nemohou nabývat nemovitosti v České republice;

c)nájemci, kteří mají vůči MČ jako pronajímateli dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu nebo nebytového prostoru (zejména dluh na nájemném, poplatku z prodlení, zálohách na služby, doplatku za služby);

d)nájemci, kteří mají dva nebo více bytů, vyjma případů, že na nich nelze spravedlivě požadovat, aby užívali pouze jeden byt;

e)nájemci, kteří jinak hrubě porušují své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (např. nepovolenými stavebními úpravami);

f)nájemci, s nimiž vede MČ soudní spor ve věci přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu z důvodů uvedených v ustanovení § 711 odst. 1 písm. c), d), g) a h) ObčZ ve znění platném do 30. 3. 2006;

g)nájemci, kterým byl vypovězen nájem bytu podle § 711 odst. 2 ObčZ v platném znění;

h)nájemci, u nichž je dán důvod výpovědi z nájmu bytu podle ustanovení § 711 odst. 2 ObčZ v platném znění; 

 

- 3 -

 

 

i)nájemci, jejichž nájemní právo k bytu vzniklo na základě přechodu nájmu k bytu dle §  706, § 707 nebo § 708 občanského zákoníku a v evidenci správní firmy je u bytové jednotky veden dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu (zejména dluh na nájemném, zálohách na služby, doplatku za služby, vč. veškerého příslušenství – zejména poplatků z prodlení – a nákladů na vymáhání dluhu) a tento dluh vznikl v době, kdy nájemcem bytové jednotky byla osoba, ze které právo nájmu bytu přešlo na oprávněného nájemce bytové jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-034185/2017

 

Zpět na začátek usnesení