Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, pozemků v k. ú. Záběhlice a pozemku parc. č. 4078/2 v k. ú. Vinohrady

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/0/2017
Číslo materiálu: 21.3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemků:

parc. č. 627 o výměře 49 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 628 o výměře 25 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

část parc. č. 629/1 o výměře cca 155 m2, zahrada,

parc. č. 629/3 o výměře 4 m2, ostatní plocha, zeleň,

část parc. č. 630/1 o výměře cca 89 m2, zahrada,

parc. č. 631 o výměře 59 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 632 o výměře 58 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 633/1 o výměře 19 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

část parc. č. 637/1 o výměře cca 497 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 637/2 o výměře 347 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,

parc. č. 638/1 o výměře 12 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 638/6 o výměře 35 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 640/1 o výměře 902 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 641/2 o výměře 53 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 642/3 o výměře 57 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 643/14 o výměře 641 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 643/16 o výměře 88 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 643/17 o výměře 99 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 643/18 o výměře 120 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 643/19 o výměře 52 m2, ostatní plocha, zeleň,

- 2 -

 

 

parc. č. 643/20 o výměře 71 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 643/21 o výměře 39 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 643/23 o výměře 6 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 648 o výměře 940 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 649/1 o výměře 680 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 649/2 o výměře 40 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 716/1 o výměře 2169 m2, orná půda,

parc. č. 727 o výměře 98 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 728/1 o výměře 1215 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 728/2 o výměře 1581 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 729/1 o výměře 2537 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 730/3 o výměře 33 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 733 o výměře 375 m2, ostatní plocha, neplodná půda,

část parc. č. 1427/2 o výměře cca 589 m2, ostatní plocha, zeleň,

část parc. č. 1457 o výměře cca 352 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2066/3 o výměře 1965 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2066/6 o výměře 52 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2078/233 o výměře 506 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 2078/243 o výměře 1482 m2, ostatní plocha, zeleň,

část parc. č. 2078/304 o výměře cca 899 m2, ostatní plocha, zeleň,

část parc. č. 2078/316 o výměře cca 687 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2078/440 o výměře 380 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 2225/151 o výměře 477 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 5757/6 o výměře 31 m2, ostatní plocha, zeleň,

část parc. č. 5764/1 o výměře cca 374 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše v k. ú. Záběhlice                                                 

 

a pozemku parc. č. 4078/2 o výměře 162 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

v k. ú. Vinohrady

 

II.  ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. pověřit Bc. Martina Pecánka, vedoucího OŽD, informovat odbor evidence majetku MHMP o usnesení městské části Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení.

 

Termín: 27. 8. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:      P10-030095/2017

Zpět na začátek usnesení