Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej části pozemku parc. č. 821/1, označené parc. č. 821/8 dle oddělovacího geometrického plánu, k. ú. Strašnice společnosti SAMSON PRAHA, spol. s r. o.

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/28/2015
Číslo materiálu: 20
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

a)   prodej pozemku v k. ú. Strašnice dle GP č. 3749-801/2014, parc. č. 821/8 ostatní plocha – zeleň společnosti SAMSON PRAHA, spol. s r.o., IČ 485 39 589, se sídlem Týnská 17/622, Praha 1, za kupní cenu 111 000,- Kč (dle znaleckého posudku č. 2963-9.4/14 z roku 2014)

 

b)  uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku v k. ú. Strašnice dle geometrického plánu č. 3749-801/2014, parc. č. - 821/8 ostatní plocha – zeleň společnosti SAMSON PRAHA, spol. s r. o., IČ 485 39 589, se sídlem Týnská 17/622, Praha 1, za kupní cenu 111 000,-Kč (dle znaleckého posudku č. 2963-9.4/14 z roku 2014)

 

II.    ukládá

        1.  Radě MČ Praha 10

1.1. informovat společnost SAMSON PRAHA, spol. s r.o., IČ 485 39 589, se sídlem Týnská 17/622, Praha 1, o tomto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

 

                                                                                                         Termín: 31. 10. 2015

 

 

 

- 2 -

 

 

  1. předložit společnosti SAMSON PRAHA, spol. s r.o., IČ 485 39 589, se sídlem Týnská 17/622, Praha 1, návrh kupní smlouvy na převod pozemku dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                                               Termín: 31. 12. 2015

 

  1. zajistit podepsání kupní smlouvy na prodej pozemku dle bodu I./b) tohoto usnesení

Termín: 28. 2. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:      P10-083225/2015

Zpět na začátek usnesení