Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh záměru na koupi částí pozemků parc. č. 1873/78, 1873/54 a pozemku parc. č. 1873/79, v k. ú. Vršovice od ČR - ministerstva obrany

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/19/2015
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)  záměr na koupi částí pozemku parc. č. 1873/78 a pozemku parc. č. 1873/79, vše k. ú. Vršovice, na kterých se nacházejí stavby - komunikace, ve správě TSK, od ČR - ministerstva obrany za cenu 300 Kč/m2, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b)  záměr na koupi části pozemku a parc. č. 1873/54, k. ú. Vršovice, na které se nachází stavba přístupového schodiště na rampu ve správě městské části Praha 10, od ČR -ministerstva obrany za 300 Kč/m2, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

c) stanovisko městské části Praha 10 ke koupi pozemků v rámci Společenství Tádžická 1421, 1422, 1423, 1424, Praha 10, tj : vyslovit souhlas s koupí pozemků parc. č. 1873/45 – 1873/53, parc. č. 1873/54 bez plochy zastavěné přístupovým schodištěm na rampu ve správě MČ Praha 10, parc. č. 1873/59 a parc. č. 1873/89 a části pozemku parc. č. 1873/78 bez komunikace ve správě TSK, vše k. ú. Vršovice a vyslovit nesouhlas s koupí části pozemků parc. č. 1873/78 a parc. č. 1873/54, vše k. ú. Vršovice, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1.Radě MČ Praha 10

1.1.jednat s Ministerstvem obrany ČR o koupi částí pozemků dle bodů I.a) a I.b) tohoto usnesení

                                                                                      Kontrolní termín: 31. 12. 2015

 

 

- 2 -

 

 

1.2.sdělit Společenství Tádžická 1421, 1422, 1423, 1424, Praha 10 a ČR Ministerstvu obrany ČR stanovisko městské části Praha 10 ke koupi pozemků dle bodu I.c) tohoto usnesení

                   Termín: 15. 10. 2015

 

1.3. v případě kladného projednání schváleného záměru se Společenstvím Tádžická 1421, 1422, 1423, 1424, Praha 10 a ČR - ministerstvem obrany požádat hl. m. Praha o souhlas dle § 13 odst. 4 vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statutu hl. m. Prahy

 

                                                                                               Kontrolní termín: 30. 4. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:     P10-087390/2015

Zpět na začátek usnesení