Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/29/2011 ze dne 29. 6. 2011 k návrhu na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1039, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 84, Praha 10, s oprávněnými nájemci

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/9/2015
Číslo materiálu: 5.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zrušuje

část usnesení č. 5/29/2011 ZMČ Praha 10 ze dne 29. 6. 2011 v bodě II.

 

II. schvaluje

uzavření smluv o převodu bytových jednotek, specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1039, k. ú. Vršovice, Ruská č. o. 84, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemku, vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

Kupující

Narozen (a)

Číslo prodávané jednotky dle

Prohlášení vlastníka

Kupní cena prodávané jednotky Kč

*******

*******

1039/2

284 755,50

*******

*******

-

-

*******

*******

1039/3

274709,07

*******

*******

1039/4

334 027,80

*******

*******

-

-

 

 

 

- 2 -

 

 

*******

*******

1039/5

160 870,86

*******

*******

    1039/6

183 651,30

*******

*******

1039/7

287 955,00

*******

*******

1039/8

274 709,07

*******

*******

1039/9

164 070,00

*******

*******

1039/10

-

319 310,10

-

*******

*******

*******

*******

1039/11

274 517,10

*******

*******

1039/12

320 141,97

*******

*******

1039/13

277 716,60

*******

*******

1039/14

-

293 714,10

-

*******

*******

*******

*******

1039/15

280 468,17

*******

*******

1039/16

164 070,36

*******

*******

1039/17

319 310,10

*******

*******

1039/18

-

274 517,10

-

*******

*******

*******

*******

1039/19

320 141,97

*******

*******

1039/20

277 716,60

*******

*******

1039/21

293 714,10

*******

*******

1039/22

-

280 468,17

-

*******

*******

*******

*******

1039/23

167 910,00

*******

*******

1039/24

323 789,40

*******

*******

1039/25

275 796,90

*******

*******

1039/26

-

327 180,87

-

*******

*******

*******

*******

1039/27

283 475,70

*******

*******

1039/28

299 473,20

*******

*******

1039/29

286 867,17

*******

*******

1039/31

604 065,60

*******

*******

1039/32

275 796,90

*******

*******

1039/33

327 180,87

*******

*******

1039/34

283 475,70

*******

*******

1039/35

299 473,20

*******

*******

1039/36

286 867,17

*******

*******

1039/37

188 770,50

 

 

- 3 -

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje z níže uvedených důvodů v souladu s bodem 5.2.3 Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného MČ Praha 10 (prodej jednotek), v platném znění:

  1. právnické osoby vyjma bodu 5.9. Předpisu;
  2. cizozemci, kteří v souladu s platnými právními předpisy nemohou nabývat nemovitosti v České republice;
  3. nájemci, kteří mají vůči MČ jako pronajímateli dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu nebo nebytového prostoru (zejména dluh na nájemném, poplatku z prodlení, zálohách na služby, doplatku za služby);
  4. nájemci, kteří mají dva nebo více bytů, vyjma případů, že na nich nelze spravedlivě požadovat, aby užívali pouze jeden byt;
  5. nájemci, kteří jinak hrubě porušují své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (např. nepovolenými stavebními úpravami);
  6. nájemci, s nimiž vede MČ soudní spor ve věci přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu z důvodů uvedených v ustanovení § 711 odst. 1 písm. c), d), g) a h) ObčZ, ve znění platném do 30. 3. 2006;
  7. nájemci, kterým byl vypovězen nájem bytu podle § 711 odst. 2 ObčZ, v platném znění;
  8. nájemci, u nichž je dán důvod výpovědi z nájmu bytu podle ustanovení § 711 odst. 2 ObčZ, v platném znění

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-039360/2015

Zpět na začátek usnesení