Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k informaci o usnesení RHMP č. 1441 ze dne 16. 6. 2015 k dalšímu postupu ve věci nabytí nemovitostí v k.ú. Vršovice od společnosti BOHEMIANS REAL, a. s., do vlastnictví hlavního města Prahy (fotbalový stadion „Ďolíček“)

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/3/2015
Číslo materiálu: 28
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

usnesení RHMP č. 1441 ze dne 16. 6. 2015 k dalšímu postupu ve věci nabytí nemovitostí v k. ú. Vršovice od společnosti BOHEMIANS REAL, a. s., do vlastnictví hlavního města Prahy (fotbalový stadion „Ďolíček“), které tvoří nedílnou součást tohoto usnesení

 

II.  žádá

hlavní město Prahu, aby její zástupci dojednali se společností BOHEMIANS REAL, a. s., se sídlem Vršovická 1489/31, 101 00 Praha 10, IČ: 251 10 543 finální podmínky převodu nemovitosti fotbalového stadionu „Ďolíček“, která je tvořena parcelami č. 1127/1, 1127/2, 1127/4, 1127/6, 1127/7, 1127/8, 1127/9, 1127/10, 1127/11, 1127/12, stavbou č. p. 1489, zapsanými na listu vlastnictví č. 268 v k.ú. Vršovice na Hlavní město Prahu a předložilo městské části Praha 10 návrh konkrétních smluvních vztahů, jejichž předmětem bude společností BOHEMIANS REAL, a. s., odsouhlasený převod předmětných nemovitostí na Hlavní město Prahu a které budou garantovat, že fotbalový klub Bohemians Praha 1905 bude nadále hrát své domácí zápasy na fotbalovém stadionu „Ďolíček“

 

 

 

- 2 -

 

 

 

III. konstatuje

připravenost Zastupitelstva městské části Praha 10 podniknout veškeré kroky nezbytné pro ukončení směnné smlouvy se společností BOHEMIANS REAL, a. s., za účasti klubu  Bohemians Praha 1905 uzavřené dne 8. 10. 2014 tak, aby hlavní město Praha mohlo uzavřít smluvní vztahy specifikované v bodě II. tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Kleslová, starostka

Číslo tisku:     P10-065512/2015

Zpět na začátek usnesení