Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/34/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu záměru na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1938, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 56, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1938, 1939, 1940 a 1941, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 56, 58, 60 a 62, Praha 10, rozdělených na jednotky

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/10/2015
Číslo materiálu: 5.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

 1. zrušuje

       část usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/34/2011 ze dne 12. 12. 2011 v bodě I.

 1. schvaluje

uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1938, 1939, 1940 a 1941 v k. ú. Strašnice, v domě č. p. 1938 v ul. Průběžná, č. o. 56, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 3153, 3152/2, 3155/1, 3155/2, 3161 a 4481/18 v k. ú. Strašnice, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena

*******

*******

1938/01

687 911,-

*******

*******

1938/02

476 744,-

*******

*******

*******

*******

1938/03

700 866,-

*******

*******

1938/04

478 040,-

*******

*******

1938/05

513 018,-

*******

*******

1938/06

700 866,-

*******

*******

1938/07

478 040,-

*******

*******

1938/08

513 018,-

*******

*******

*******

*******

1938/09

700 866,-

*******

*******

1938/10

720 298,-

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje z níže uvedených důvodů v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného MČ Praha 10 (prodej jednotek), v platném znění:

 1. právnické osoby vyjma bodu 5.9. Předpisu
 2. cizozemci, kteří v souladu s platnými právními předpisy nemohou nabývat nemovitosti v České republice
 3. nájemci, kteří mají vůči MČ jako pronajímateli dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu nebo nebytového prostoru (zejména dluh na nájemném, poplatku z prodlení, zálohách na služby, doplatku za služby)
 4. nájemci, kteří mají dva nebo více bytů, vyjma případů, že na nich nelze spravedlivě požadovat, aby užívali pouze jeden byt
 5. nájemci, kteří jinak hrubě porušují své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (např. nepovolenými stavebními úpravami)
 6. nájemci, s nimiž vede MČ soudní spor ve věci přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu z důvodů uvedených v ustanovení § 711 odst. 1 písm. c), d), g) a h) ObčZ, ve znění platném do 30. 3. 2006
 7. nájemci, kterým byl vypovězen nájem bytu podle § 711 odst. 2 ObčZ, v platném znění
 8. nájemci, u nichž je dán důvod výpovědi z nájmu bytu podle ustanovení § 711 odst.  2 ObčZ, v platném znění
 9. nájemci, jejichž nájemní právo k bytu vzniklo na základě přechodu nájmu k bytu dle §  706, § 707 nebo § 708 občanského zákoníku, a v evidenci správní firmy je u  bytové jednotky veden dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu (zejména dluh na nájemném, zálohách na služby, doplatku za služby, vč. veškerého příslušenství – zejm. poplatků z prodlení – a nákladů na vymáhání dluhu) a tento dluh vznikl v době, kdy nájemcem bytové jednotky byla osoba, ze které právo nájmu bytu přešlo na oprávněného nájemce bytové jednotky

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-035092/2015

Zpět na začátek usnesení