Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 85 v k. ú. Malešice družstvu „Útulná blok 42, bytové družstvo“, IČ 256 73 611

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/24/2015
Číslo materiálu: 14.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 85 v k. ú. Malešice družstvu „Útulná blok 42, bytové družstvo“, IČ 256 73 611

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)    prodej pozemků v k. ú. Malešice, parc. č.:

-  806/264 zastavěná část pozemku

-  806/265 zastavěná část pozemku

-  806/266 zastavěná část pozemku

-  806/267 zastavěná část pozemku

-  806/263 ostatní plocha/zeleň

a dle geometrického oddělovacího plánu č. 1236-124/2008 pozemků parc. č.:

-  806/543 ostatní plocha/zeleň

-  980 ostatní plocha/zeleň

 -  981 ostatní plocha/zeleň

družstvu „Útulná blok 42, bytové družstvo“, IČ 256 73 611, za celkovou kupní cenu 1 572 460,- Kč.

 

b)    uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků v k. ú. Malešice, parc. č.:

-  806/264 zastavěná část pozemku

-  806/265 zastavěná část pozemku

-  806/266 zastavěná část pozemku

-  806/267 zastavěná část pozemku

-  806/263 ostatní plocha/zeleň

a dle geometrického oddělovacího plánu č. 1236-124/2008 pozemků parc. č.:

-  806/543 ostatní plocha/zeleň

-  980 ostatní plocha/zeleň

-  981 ostatní plocha/zeleň

- 2 -

 

 

s družstvem „Útulná blok 42, bytové družstvo“, IČ 256 73 611, za celkovou kupní cenu 1 572 460,- Kč

 

 

II.  ukládá

                           1.  Radě MČ Praha 10

1.1. informovat družstvo „Útulná blok 42, bytové družstvo“, IČ 256 73 611 o tomto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

Termín: 31. 8. 2015

 

1.2. předložit družstvu „Útulná blok 42, bytové družstvo“, IČ 256 73 611, návrh kupní smlouvy na převod pozemků dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

                                                                                              Termín: 31. 10. 2015

 

                            2. Mgr. Eksteinovi, vedoucímu OMP

2.1. zajistit podepsání kupní smlouvy na prodej pozemků dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-055794/2015

Zpět na začátek usnesení