Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na úpravu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví hlavního města Prahy, a na odejmutí pozemku parc. č. 1121/1, k. ú. Vršovice, ze svěřené správy městské části Praha 10

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/1/2016
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci o usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 20/32, kterým bylo schváleno uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou

 

II.   schvaluje

  1. následující změnu textu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví hlavního města Prahy, schváleného usnesením ZMČ Praha 10 č. 12/1/2016 ze dne 8. 9. 2016:
    1. v odstavci prvním a druhém preambule Memoranda se datum 1. 10. 2014 nahrazuje správným datem 8. 10. 2014, a
    2. v odstavci 3., článku I. Memoranda se datum 30. 9. 2016 nahrazuje datem 31. 12. 2016

 

  1. konečné znění Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví hlavního města Prahy dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

 

 

- 2 -

 

 

  1. na základě žádosti hlavního města Prahy odejmutí pozemku parc. č. 1121/1, k. ú. Vršovice, ze svěřené správy městské části Praha 10, dle § 19 odst. 1) věta druhá zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, s tím, že obecně závazná vyhláška, na základě které dojde k odejmutí pozemků ze svěřené správy, nenabude účinnosti před 31. 8. 2018

 

III. zrušuje

část usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 č. č. 12/1/2016 ze dne 8. 9. 2016 k návrhu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví hlavního města Prahy v bodě IV.

 

IV. pověřuje

a) starostu Ing. Vladimíra Nováka a 1. zástupce starosty Ing. Tomáše Peka, S.E., k podpisu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, schváleného v bodě II. b) tohoto usnesení

 

b) Radu MČ Praha 10 k realizaci úkonů vyplývajících z Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, schváleného v bodě II. b) tohoto usnesení

 

V.   ukládá

1.  Ing. Pekovi, S.E., 1. zástupci starosty

1.1. informovat hlavní město Prahu o schválení konečného znění Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, dle bodu II. b) tohoto usnesení a o schválení odejmutí pozemku parc. č. 1121/1, k. ú. Vršovice, ze svěřené správy městské části Praha 10 dle bodu II. c) tohoto usnesení dopisem ve znění dle přílohy č 9 předloženého materiálu

 

Termín: 15. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-119094/2016

Zpět na začátek usnesení