Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na svěření části pravomocí Zastupitelstva MČ Praha 10 dle ustanovení § 89 odst. 2 písm. m) zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, Radě MČ  Praha 10

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/10/2016
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    svěřuje

Radě městské části Praha 10 část pravomocí Zastupitelstva městské části Praha 10 dle ustanovení § 89 odst. 2 písm. m) zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, a to výhradně část pravomocí k rozhodování o nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby hlavním městem Prahou v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější návrh, nebo jiným obdobným způsobem

 

II.   zmocňuje

ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1) písm. h) Radu městské části Praha 10 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v jednotlivých případech při rozhodování dle pravomocí svěřených Radě MČ Praha 10 dle odst. I. tohoto usnesení do výše 50 000 000,- Kč, včetně navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10 a k provádění změn plánu zdaňované činnosti

 

III. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1. předkládat Zastupitelstvu městské části Praha 10 informaci o využití pravomoci dle bodu I. a II. tohoto usnesení vždy na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 po uplynutí lhůty dle ustanovení § 42 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

Kontrolní termín: 31. 12. 2017

 

 

- 2 -

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S. E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku :     P10 - 087219/2016

Zpět na začátek usnesení