Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24/8/2021
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2020, a to bez výhrad

 

II. bere na vědomí

  1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 k 31. 12. 2020 dle přílohy č. XI. předloženého materiálu

 

  1. rozdělení hospodářského výsledku roku 2020 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle přílohy č. XIX. a přílohy č. XX. předloženého materiálu

 

  1. finanční vypořádání MČ Praha 10 se SR a rozpočtem HMP za rok 2020 dle přílohy č. IV. předloženého materiálu

 

III.   ukládá

  1. R. Chmelové, starostce
    1. přijmout nápravná opatření v rámci zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 za rok 2020 dle přílohy č. XI. předloženého materiálu, včetně předání písemné informace MHMP

 

Termín: 2. 7. 2021

 

 

- 2 -

 

 

  1. Radě MČ Praha 10
    1. realizovat nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům obsaženým ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 za rok 2020 uvedené v příloze č. XI. předloženého materiálu

 

Termín: 31. 1. 2022

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-218990/2021

P10-265438/2021

Zpět na začátek usnesení