Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ U Vršovického nádraží - propojení dvou křídel a sanace vlhkosti zdiva“ v otevřeném podlimitním řízení

Datum přijetí: 1.2.2022
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 82

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ U Vršovického nádraží - propojení dvou křídel a sanace vlhkosti zdiva“ v otevřeném podlimitním řízení za podmínek stanovených dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   jmenuje

členy komise pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v otevřeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „ZŠ U Vršovického nádraží - propojení dvou křídel a sanace vlhkosti zdiva“ schváleného tímto usnesením, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (upravená příloha č. 1 předloženého materiálu)

 

III. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    zajistit zahájení otevřeného podlimitního řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 3. 3. 2022

 

1.2.    podepsat jmenování členů komise a jejich náhradníků dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 3. 3. 2022

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-022400/2022

 

 

 

Příloha č. 1 usnesení RMČ Praha 10 č. 82 ze dne 1. 2. 2022

 

 

Seznam členů Komise pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníků:

 

 

Název veřejné zakázky: „ZŠ U Vršovického nádraží - propojení dvou křídel a sanace vlhkosti zdiva“

 

 

Členové:

 

1.  Ing. Petr Beneš, člen ZMČ

2.  Ing. Lucie Sedmihradská, členka ZMČ

3.  Olga Koumarová, členka ZMČ

4.  Bc. Petra Morávková, OMP

5.  Mgr. Tomáš Urbánek, OMP

6.  ………………………………….., zástupce občanů

 

 

 

 

Náhradníci:

 

1.  Ing. Jana Komrsková, členka ZMČ

2.  MgA. David Kašpar, člen ZMČ

3.  Ing. arch. Martin Valovič, člen ZMČ

4.  Bc. Iva Petřinová, OMP

5.  Martina Štěpánová, OMP

6.  …………………………………..., zástupce občanů

 

Zpět na začátek usnesení