Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 7837      nové hledání >>>
Strana 13 z 157První   Předchozí   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
16.11.2021 876 21 k návrhu na vyhlášení 35. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada
16.11.2021 874 21 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení s názvem „Nájem částí pozemků bývalého zahradnictví“ Rada
16.11.2021 872 21 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/55, k. ú. Vršovice Rada
16.11.2021 873 21 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/4, k. ú. Strašnice Rada
16.11.2021 871 21 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“ Rada
16.11.2021 870 21 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2118) Rada
16.11.2021 869 21 k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Rada
16.11.2021 868 21 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu - připomínkové řízení Rada
16.11.2021 867 21 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 číslo 802 ze dne 19. 10. 2021 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 26. 7. 2021 do 9. 9. 2021) Rada
16.11.2021 866 21 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
2.11.2021 865 20 k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře starostky (KS) ÚMČ Praha 10 Rada
2.11.2021 864 20 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10 Rada
2.11.2021 863 20 k návrhu programu 26. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
2.11.2021 862 20 k návrhu na přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a. s. Rada
2.11.2021 861 20 k návrhu na úpravu platového výměru pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
2.11.2021 860 20 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru živnostenského (OŽI) Úřadu městské části Praha 10 Rada
2.11.2021 859 20 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0063 - Projekty MČ Praha 10 Rada
2.11.2021 858 20 k informaci o Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Rada
2.11.2021 857 20 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 111/5 - ostatní plocha a pozemku parc. č. 126/4 - ostatní plocha, vše k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
2.11.2021 856 20 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku - zahrádky a pozemku zastavěného stavbou ve vlastnictví fyzické osoby Rada
2.11.2021 855 20 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
2.11.2021 854 20 k návrhu na udělení výjimek ze Zásad pro poskytování finančních darů uživatelům tísňové péče a poskytnutí finančních darů Rada
2.11.2021 853 20 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 760 ze dne 5. 10. 2021 k návrhu na poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 pro uživatele sociální služby tísňová péče Rada
2.11.2021 852 20 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Azylového domu pro matky s dětmi, Jasmínová 2904/35, 106 00 - Praha 10“ Rada
2.11.2021 850 20 k návrhu na provedení mimořádné dokladové inventury k 30. 9. 2021 na ÚMČ Praha 10 Rada
2.11.2021 851 20 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0777 na akci „Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16, Praha 10“ Rada
2.11.2021 849 20 k návrhu změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 Rada
2.11.2021 848 20 k návrhu na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10 Rada
2.11.2021 847 20 k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021 Rada
2.11.2021 846 20 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 930/5 - ostatní plocha o rozměrech 3m na šířku a 21,61 m na délku v k. ú. Malešice Rada
2.11.2021 845 20 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 2870 - zahrada v k. ú. Záběhlice Rada
2.11.2021 844 20 k návrhu na prodej dvou částí pozemku označených písmenem „a“ o výměře 52 m2 a písmenem „b“ o výměře 9 m2 oddělených geometrickým plánem č. 3419-129/2020 ze dne 24. 3. 2021 z pozemku parc. č. 3034/1 - ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Michle, Praha, společnosti ČEPS, a. s., IČO 257 02 556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 Rada
2.11.2021 843 20 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 3017/103 – zastavěná plocha pod garáží o výměře 10 m2 v k. ú. Michle Rada
2.11.2021 842 20 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru Rada
2.11.2021 841 20 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu Rada
2.11.2021 840 20 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 767 ze dne 5. 10. 2021 Rada
2.11.2021 839 20 k návrhu na nepřiznání dočasných slev z nájmu bytů Rada
2.11.2021 838 20 k návrhu na uzavření dohod o skončení nájmu bytů Rada
2.11.2021 837 20 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
2.11.2021 836 20 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada
2.11.2021 835 20 k návrhu na podání výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
2.11.2021 834 20 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
2.11.2021 833 20 k návrhu na uzavření Dodatku č. 22 (vyúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
2.11.2021 832 20 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 2868/3 v k. ú. Záběhlice ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky v k. ú. Dolní Počernice ve vlastnictví ************** Rada
2.11.2021 831 20 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2299/1 v k. ú. Záběhlice Rada
2.11.2021 830 20 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 3397/9 v k. ú. Michle Rada
2.11.2021 829 20 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemků parc. č. 218/5, 9 až 218/24 a částí pozemků parc. č. 241/2, 220/3, 218/7 v k. ú. Strašnice, BD BlaniceBYTY Rada
2.11.2021 828 20 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemků pod garážemi vlastníkům garáží v k. ú. Strašnice Rada
2.11.2021 827 20 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 10/2 v k. ú. Malešice Rada
2.11.2021 826 20 k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace Rada
Strana 13 z 157První   Předchozí   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30