Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 7837      nové hledání >>>
Strana 12 z 157První   Předchozí   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
30.11.2021 925 22 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
30.11.2021 924 22 k informaci k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/37 a k budově bez č. p. /č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/50, oba v k. ú. Vršovice Rada
30.11.2021 923 22 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1058/1, o výměře 10,0 m2, k. ú. Vršovice, za účelem umístění stanice automatického imisního monitoringu Rada
30.11.2021 922 22 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností Počernická Development, s. r. o., k tíži pozemku parc. č. 806/316 v k. ú. Malešice Rada
30.11.2021 921 22 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům Rada
30.11.2021 920 22 k návrhu na zpětvzetí výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru Rada
30.11.2021 919 22 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
30.11.2021 918 22 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu Rada
30.11.2021 917 22 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajišťování provozu a údržby Malešického parku na území městské části Praha 10 č. 2020/OŽR/1328 uzavřené dne 27. 10. 2020 Rada
30.11.2021 916 22 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. 2020/OŽR/1047 uzavřené se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
30.11.2021 915 22 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2100) na Státní program na podporu úspor energie na období 2017 - 2021, program EFEKT 122D22 Rada
30.11.2021 914 22 k návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022 Rada
30.11.2021 913 22 k informaci o Průběžné evaluaci Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 na období 2020–2025 Rada
30.11.2021 912 22 k návrhu na přiznání odměn ředitelům mateřských a základních škol, školní jídelny a kulturního domu zřízených MČ Praha 10 Rada
30.11.2021 911 22 k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a 2024 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství Rada
30.11.2021 909 22 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8050) Rada
30.11.2021 910 22 k návrhu rozpočtu na rok 2022 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství Rada
30.11.2021 908 22 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
30.11.2021 907 22 k návrhu na prodloužení termínu realizace investiční akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
30.11.2021 906 22 k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
30.11.2021 905 22 k návrhu na zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 10 Rada
30.11.2021 904 22 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10 Rada
30.11.2021 903 22 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru majetkoprávního (OMP) ÚMČ Praha 10 Rada
16.11.2021 902 21 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o zrušení výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek (Active Nature, z. s., Slovinská 765/15, Praha 10, ze dne 1. 11. 2021)
Rada
16.11.2021 900 21 k podání adresovanému RMČ:
Otevřený dopis - zachování administrativní budovy Kodaňská (dr. des. Helena
Huber-Doudová, kurátorka sbírky architektury Národní Galerie Praha (a další), helena.huber-doudova@ngprague.cz, ze dne 1. 11. 2021)
Rada
16.11.2021 901 21 k podání adresovanému RMČ:
Návrh na udělení čestného občanství Emilu Kolbenovi in memoriam (Spolek Kolbenova vila, z. s., Ruská 804/58, Praha 10, ze dne 1. 11. 2021)
Rada
16.11.2021 899 21 k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „TDS a BOZP - Rekonstrukce objektu č. p. 200, k. ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice“ zadávanou v otevřeném řízení Rada
16.11.2021 898 21 k návrhu na jmenování vedoucího Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10 Rada
16.11.2021 897 21 k návrhu na schválení odpovědi na dopis náměstka primátora pro oblast financí a rozpočtu, ze dne 27. října 2021 č. j. MHMP 1732067/2021, který se týká žádosti o další informace v souvislosti s žádostí městské části Praha 10 o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000394/2020 k financování rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 Rada
16.11.2021 896 21 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0836 na akci „Oprava kanalizace, výměna potrubí vytápění a výměna potrubí ZTI v objektu ZŠ Břečťanová“ Rada
16.11.2021 895 21 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1052 na akci „OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY u bytového objektu č. p. 629, Černokostelecká č. 10, k. ú. Strašnice“ Rada
16.11.2021 894 21 k návrhu na schválení znění vzorové smlouvy o spolupráci dle Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích Rada
16.11.2021 893 21 k návrhu na individuální dohodu při poskytnutí inzertního prostoru v měsíčníku Praha 10 Rada
16.11.2021 892 21 k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“ v otevřeném řízení Rada
16.11.2021 891 21 k návrhu na ustavení Pracovních skupin hodnotitelů a jmenování členů Pracovních skupin hodnotitelů pro hodnocení žádostí o dotace v dotačním řízení MČ Praha 10 v roce 2022 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní oblast; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj Rada
16.11.2021 890 21 k návrhu na zpřesnění Metodiky pro žadatele o dotace v roce 2021 a 2022 Rada
16.11.2021 888 21 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0778 na akci „Výměna výplní otvorů BD v ul. Brigádníků č. p. 1817/15, 1818/17, 1819/19, Praha 10 - Strašnice“ Rada
16.11.2021 889 21 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1051 na akci „Oprava odvodnění části střech a souvisejících dřev. prvků krovu a stropu v rozsahu poškozených částí hl. uličních říms a statické zajištění a oprava poškozených částí hl. uličních říms objektu ul. Kodaňská 500 a ul. Estonská 411, Praha 10“ Rada
16.11.2021 887 21 k návrhu na vyhodnocení odložených nabídek z Veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (od 26. 7. 2021 do 9. 9. 2021) Rada
16.11.2021 886 21 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor Rada
16.11.2021 885 21 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti Rada
16.11.2021 884 21 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
16.11.2021 883 21 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
16.11.2021 882 21 k návrhu na poskytnutí náhradního obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
16.11.2021 881 21 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
16.11.2021 880 21 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - zateplení bytového domu č. p. 174, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448 při ulicích Bečvářova a Dětská, Praha 10 – Strašnice Rada
16.11.2021 879 21 k návrhu na úpravu podmínek pro správu a nakládání s pozemkem parc. č. 2244/173 v k. ú. Strašnice, ostatní plocha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 10 Rada
16.11.2021 878 21 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 3067/1 v k. ú. Michle nebo části pozemku parc. č. 493/1 v k. ú. Záběhlice Rada
16.11.2021 877 21 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 35 Rada
16.11.2021 875 21 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2225/103, o výměře 38,0 m2, k. ú. Záběhlice, za účelem parkovacích stání Rada
Strana 12 z 157První   Předchozí   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30