Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej zbývajících spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníkům bytových jednotek v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/17/2016
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)v návaznosti na dříve realizovaný prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům a prodej volných bytových jednotek na základě „Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného MČ Praha 10 (prodej jednotek)“ a v souladu se zákonem o hlavním městě Praze, prodej dosud neprodaných spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 3118/48, o výměře 391 m2, parc. č. 3118/109, o výměře 27 m2, a parc. č. 3118/111, o výměře 124 m2, vše v k. ú. Strašnice, jež ve smyslu zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, přináležejí k bytovým jednotkám v domě č. p. 1795, k. ú. Strašnice, ul. Ke Strašnické 8, jejichž vlastníci si spoluvlastnické podíly k pozemkům dosud od MČ Praha 10 neodkoupili, dle této tabulky: 

 

Označení prodané jednotky

Velikost spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109, 3118/111

Kupní cena za spoluvlastnický podíl v Kč

Kupující

(aktuální vlastník jednotky dle KN)

1795/1

181/15246

8 634

*******

1795/3

385/15246

18 365

*******

1795/4

181/15246

8 634

*******

 

 

 

- 2 -

 

1795/6

484/15246

23 087

*******

1795/12

451/15246

21 513

*******

1795/26

451/15246

21 513

*******

 

 

 

b)uzavření kupních smluv na prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109, 3118/111, vše k. ú. Strašnice, dle bodu I./a) tohoto usnesení

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

             1.1. zajistit podepsání kupních smluv na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích s nabyvateli, uvedenými v tabulce v bodě I. tohoto usnesení

 

Kontrolní termín: 30. 6. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 

 

 

 Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:     P10-061598/2016

Zpět na začátek usnesení