Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 3. čtvrtletí 2018

Datum přijetí: 10.12.2018
Číslo usnesení: 2/16/2018
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2018 žadateli Cesta domů, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

b) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2018 žadateli Hospic Štrasburk, o. p. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

c) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče se žadateli dle bodu I. a), b) tohoto usnesení

 

II. ukládá

1. pí Chmelové, starostce

1.1. podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s bodem I. písm. a) a b) tohoto usnesení

Termín: 19. 12. 2018

 

 

- 2 -

 

2. Radě MČ Praha 10

2.1. zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2018 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče žadatelům, v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace dle bodu I. písm. c) tohoto usnesení

Termín: 31. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-125937/2018

Zpět na začátek usnesení