Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 906/01, v domě V Olšinách 906/12, k. ú. Strašnice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 10.12.2018
Číslo usnesení: 2/11/2018
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 906/01, v domě V Olšinách 906/12, k. ú. Strašnice, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 4. 1. 2016 do 8. 2. 2016, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 906/01, v domě V Olšinách 906/12, k. ú. Strašnice, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 4. 1. 2016 do 8. 2. 2016, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

 

  1. prodej pronajaté nebytové jednotky č. 906/01, umístěné v budově č. p. 906, v domě V Olšinách, č. o. 12, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, vše v k. ú. Strašnice, a to vítěznému uchazeči panu *******, trvale bytem *******, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení, tj. 2 165 000 Kč, dle této tabulky:

 

 

- 2 -

 

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

Plocha m² dle PV

Uchazeč

 

Datum narození

kupujícího

(IČO u právnické osoby)

 

Odhadní

cena v Kč

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Dorovnání nejvyšší nabídky oprávněným nájemcem

V Olšinách

906/12

Strašnice

906/01

informační centrum pro zákazníky

1.

NP

51

*******

*******

1 076 530

2 165 000

NE

 

  1. ukládá

           1. Radě MČ Praha 10

1.1.    zajistit vypracování návrhu kupní smlouvy o převodu nebytové jednotky do vlastnictví a předložit ji vítěznému uchazeči k podpisu dle bodu II. tohoto usnesení

                                                                                  Termín: 31. 5. 2019

 

1.2.    uzavřít smlouvu o převodu nebytové jednotky do vlastnictví s vítězným uchazečem dle bodu II. tohoto usnesení

                                                                                                   

Termín: 30. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-074511/2018 

Zpět na začátek usnesení