17. ZMČ z 11.9.2017

Číslo materiálu Název
1 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
1 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016
1 Návrh na volbu přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10
1 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV
1 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 18.
10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 444/14, ulice Kodaňská 444/11, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
10 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu
10 Návrh na prodloužení termínu předložení Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016 za rok 2016
11 Informace o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21
11 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 20.
11 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 2.
11 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 19.
12 Návrh na vynětí domu Moskevská 374/27 v k. ú. Vršovice ze záměru na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty a souvisejících opatření
12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu Strašínská 1236/39 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3101, 3102/1 a 3102/5, vše v k. ú. Strašnice
12 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro kalendářní rok 2017
12.1 Návrh na využití předkupního práva k budovám bez č. p./č. e. - garážím stojících na pozemcích parc. č. 2193/8, parc. č. 2239/54, parc. č. 2239/41, parc. č. 2239/1 a 2240/6, k. ú. Vršovice, které jsou ve správě městské části Praha 10
12.2 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/3, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10
13 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017
13 Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10
13 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 3.
13.1 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/13/2016 ze dne 1. 12. 2016 a návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice a vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1
13.2 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/14/2016 ze dne 1. 12. 2016 a návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice
14 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej staveb občanské vybavenosti bez č. p. / č. e., zapsaných na LV 1825 pro k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10 na pozemcích parc. č. 3054/11, 3054/12, 3054/13, 3054/14, 3054/15, 3054/16 a 3060/23, vše k. ú. Michle
14 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
14 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky
14 Návrh na schválení změn Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 a změn Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10
15 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu Průběžná 760/54 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 3152/1, v k. ú. Strašnice
15 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/15, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10
15 Návrh na rozdělení účelové investiční dotace HMP v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 3021)
16 Návrh na komplexní řešení správy AVČ Gutova na období po 30. 6. 2017 vč. návrhu na vyřízení žádosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1429/68, IČ: 272 05 703, o navýšení odměny za provozování AVČ Gutova
16 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 244 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Svojetická ul. č. 7 a 9, IČ: 264 51 620
16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup NJ č. 1039/38 v domě Ruská 1039/84 vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016
17 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 160 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu BEDEKA, IČ: 251 07 593
17 Návrh na implementaci vstupného do AVČ Gutovka
17 Návrh na projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním pobytových sociálních služeb
18 Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy pro rok 2017 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3010)
18 Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017
18 Návrh na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ
18 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 195 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Žinkovská 1849 a 1850, IČ: 630 83 655
19 Návrh na prodej 1 m2 pozemku parc. č. 4390/101 zastavěná část plochy pod garáží v k. ú. Strašnice spoluvlastníkům pozemku parc č. 4390/24 zapsaným na LV č. 1838 v k. ú. Strašnice
19 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pozicí paliativní zdravotní sestry
2 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc
2 Návrh na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánu Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10
2 Návrh k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 16.
2 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017
20 Návrh k vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016 za rok 2016
20 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s Městskou knihovnou v Praze za účelem zřízení nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice
20 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1351/2 o výměře 345 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vršovice dle vymezeného celku č. 64 vlastníkům zapsaným na LV č. 1262 vedeném pro k. ú. Vršovice