Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 244 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Svojetická ul. č. 7 a 9, IČ: 264 51 620

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/17/2017
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. prodej pozemků parc. č. 173/3, 173/2 - zastavěné plochy a nádvoří a parc. č. 173/1 – související pozemek – ostatní plocha, vše v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Svojetická ul. č. 7 a 9, IČ: 264 51 620, za celkovou kupní cenu ve výši 1 071 410 Kč

 

  1. uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 173/3, 173/2 - zastavěné plochy a nádvoří a parc. č. 173/1 – související pozemek – ostatní plocha, vše v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Svojetická ul. č. 7 a 9, IČ: 264 51 620, za celkovou kupní cenu ve výši 1 071 410 Kč

 

II. ukládá

 1.  Radě MČ Praha 10

 1. 1. zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem Svojetická ul. č. 7 a 9,

                    IČ: 264 51 620, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-076034/2017

Zpět na začátek usnesení