Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva ke stavbě č. p. 1504, rodinný dům, stojící na pozemku parc. č. 2198/2, k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24/13/2021
Číslo materiálu: 27
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. neschvaluje

uplatnění předkupního práva ke stavbě č. p. 1504, zapsané v KN na LV 5442 pro k. ú. Vršovice, způsob využití rodinný dům, ve vlastnictví pana******, postaveného na pozemku parc. č. 2198/2, k. ú. Vršovice, o výměře 118 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 10, na základě platně učiněné nabídky doručené dne 19. 5. 2021, za kupní cenu 6 000 000 Kč

 

  1. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

  1. zajistit informování vlastníka stavby č. p. 1504, zapsané v KN na LV 5442 pro
    k. ú. Vršovice, pana *******, o tomto usnesení

 

                                                                                     Termín:  31. 7. 2021      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:      P10-236203/2021

 

Zpět na začátek usnesení