Číslo materiálu Název
1 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021
10 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1361/8 - ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Vršovice, Praha 10
11 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3289/8, parc. č. 3289/9 - zastavěné plochy pod budovami č. p. 857 a č. p. 825 a pozemku parc. č. 3289/47 o výměře 1011 m2 dle oddělovacího GP č. 4690-102/2021, to vše v k. ú. Strašnice, Praha 10, vymezených do pozemkového celku č. 225 v k. ú. Strašnice, Praha 10, Bytovému družstvu Na Padesátém 1,3, IČO 264 34 971, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Na Padesátém 857/1, PSČ 100 00
12 Návrh na aktualizaci ceny opravy průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská 1299, 1301, Praha 10
13 Návrh na udělení Čestného občanství městské části Praha 10 Jiřímu Kolářovi in memoriam
14 Návrh Pravidel pro udělování Čestného občanství městské části Praha 10 a Ceny městské části Praha 10
15 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2021
17 Návrh na vyjádření solidarity městské části Praha 10 ukrajinskému lidu vůči vojenské agresi Ruské federace
18 Návrh na pověření Rady městské části Praha 10 k poskytování bytů v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny
19 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022
2 Plnění nápravných opatření MČ Praha 10 vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 10 za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
20 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2021
21 . Návrh nesouhlasu MČ Praha 10 s žádosti o odejmutí pozemků parc. č. 2798/434, 435 a 436, včetně budovy č.p. 3420 v k. ú. Strašnice ze svěřené správy MČ Praha 10
3 Návrh na snížení koeficientu dle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění
4 Návrh na schválení žádosti o prominutí odvodu z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace v dotačních programech MČ Praha 10
5 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášených Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2022 v oblastech podpory: Kultura, Sport, mládež a volný čas, Sociální a zdravotní, Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace
6 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 35.
7 Návrh na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. ***, ul. 28. pluku 464/39, k. ú. Vršovice, Praha 10
8 Návrh na uzavření dohody o splátkách nad 50 000,- Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců
9 Návrh na prodej spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na bytovém domě č. p. 225 v ulici Ruská č. o. 4, k. ú. Vršovice, Praha 10