Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. ***, ul. 28. pluku 464/39, k. ú. Vršovice, Praha 10

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/12/2022
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. ***, vymezené v budově č. p. 464 (28. pluku 39), postavené na pozemcích parc. č. 1305/3, zastavěna plocha a nádvoří a parc. 1305/6, ostatní plocha, vše v k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy ve výši 5680/173880 a spoluvlastnického podílu ve výši 5680/173880 na pozemcích parc. č. 1305/3 a  parc. č. 1305/6, k. ú. Vršovice, Praha 10, oprávněnému nájemci panu *****, nar. *****, bydliště 28. pluku 464/39 Praha 10 za cenu 4 542 000 Kč, a to v souladu se změnou Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům schválenou Zastupitelstvem městské části Praha 10 usnesením č. 22/3/2021 ze dne 25. 1. 2021 

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. rozhodnout o ostatních náležitostech kupní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení a zajistit její uzavření

Termín:  30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-045201/2022       

Zpět na začátek usnesení