Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1361/8 - ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Vršovice, Praha 10

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/15/2022
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. prodej části pozemku parc. č. 1361/8 - ostatní plocha o výměře 4 m2, vymezené geometrickým plánem č. 2136-74/2021 v k. ú. Vršovice, Praha 10, Ing. Janě Tlapákové, nar. 10. 4. 1954, bytem Hennerova 220/25, 150 00 Praha 5, za kupní cenu v celkové výši 33 880 Kč

 

  1. uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 1361/8 - ostatní plocha o výměře 4 m2, vymezené geometrickým plánem č. 2136-74/2021 v k. ú. Vršovice, Praha 10, Ing. Janě Tlapákové, nar. 10. 4. 1954, bytem Hennerova 220/25, 150 00 Praha 5, za kupní cenu v celkové výši 33 880 Kč

 

II. ukládá

 1.  Radě MČ Praha 10

 1.1. zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:      P10-427685/2021

Zpět na začátek usnesení