Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 729      nové hledání >>>
Strana 1 z 15První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
22.6.2020 9 9 17 Návrh podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v hranicích řešeného území Urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice 2019 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 8 8 17 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 1. čtvrtletí 2020 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 7 7 17 Informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 6 6 17 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2019, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 5 5 17 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/73/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu záměru na rozdělení na jednotky a prodej části domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 4 4 17 Návrh ke schválení nových Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 3 3 17 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 2 2 17 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 1 1 17 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 26 1 16 Informace o průběhu řešení pandemie COVID-19 na MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 24 25 16 Informace o záměru hl. m. Prahy – lokalita „Trojmezí“ schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 23 24 16 Návrh k Návrhové a Realizační části „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 22 23 16 Návrh stanoviska MČ Praha 10 k aktualizovanému řešení a koncepci souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO+LS z 06/2016 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 21 22 16 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2020 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 20 21 16 Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 19 20 16 Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 18 19 16 Návrh na změnu jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 17 18 16 Návrh změn Výboru pro sport a volnočasové aktivity zastupitelstva MČ Praha 10 (VSVA) schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 16 17 16 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2020 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 15 16 16 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 4. čtvrtletí 2019 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 14 15 16 Informace o odložení realizace 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa z důvodu nouzového stavu schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 12 14 16 Návrh na bezplatný převod pozemků parc. č. 1155, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 a 1009, vše k. ú. Malešice, včetně staveb, z vlastnictví společnosti SIDI PRAGUE, s. r. o., do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 11 13 16 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2445/2 o výměře 15 m2 - zastavěná plocha a pozemku parc.č. 2445/3 o výměře 4 m2 - ostatní plocha, vše v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 10 12 16 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 – zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), parc. č. 3118/101 – ostatní plocha (zeleň) dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 5 7 16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 8. schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 9 11 16 Návrh záměru na prodej pozemku parc. č. 1334/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2 v k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 8 10 16 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 105 v k. ú. Malešice družstvu Bytové družstvo KA 8l0l2, IČO 256 74 650 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 7 9 16 Návrh na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 15/5/2020 ze dne 2. 3. 2020 k návrhu na udělení čestného občanství MČ Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 13 6 16 Návrh na souhlas s výměnou akcií společnosti Spolchemie, a. s., v majetku MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 4 4 16 Návrh na zvýšení rozpočtu v odvětví 0083 - Správa majetku pro rok 2020, finančním příspěvkem společnosti Skanska Reality, a. s. schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 2 3 16 Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 1 2 16 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 25 16 Informace o aktuálním stavu záměru Terminálu Malešice Zastupitelstvo
25.5.2020 3 16 Návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0021 - Životní prostředí Zastupitelstvo
25.5.2020 6 16 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/6/2019 ze dne 25. 11. 2019 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 29. Zastupitelstvo
2.3.2020 10 10 15 Zpráva o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ v roce 2019 a návrh Plánu zlepšování pro rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 9 9 15 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 v roce 2019 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 8 8 15 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 7 7 15 Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 a návrh na schválení žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 6 6 15 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2020 s tematickým zaměřením kultura, sport, mládež a volný čas, sociální a návazné a zdravotní služby, ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace z roku 2017, 2018, 2019 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 5 5 15 Návrh na udělení čestného občanství MČ Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 4 4 15 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 3 3 15 Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. 100, budově bez č. p., č. e., nezapsané v katastru nemovitostí a garáže, budově bez č. p., č. e., nezapsané v katastru nemovitostí, obě stojící na pozemku parc. č. 3099/1, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 2 2 15 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2199/118, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 1 1 15 Návrh na schválení Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích schvalen Zastupitelstvo
27.1.2020 1 14 Informace o vyjádření MČ Praha 10 k dokumentaci vlivů záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k projednání Zastupitelstvo
27.1.2020 2 14 Informace o situaci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020 k projednání Zastupitelstvo
27.1.2020 3 14 Návrh na prodej 5 m2 nezastavěného pozemku odděleného geometrickým plánem č. 3766-45/2019 z pozemku parc. č. 464/8 označeného písmenem „a“ v k. ú. Záběhlice společnosti ARKADE Bau, s. r. o., IČO 283 68 568 k projednání Zastupitelstvo
27.1.2020 4 14 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2019 k projednání Zastupitelstvo
27.1.2020 5 14 Informace o žádosti občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění k projednání Zastupitelstvo
Strana 1 z 15První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10