Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 850      nové hledání >>>
Strana 1 z 17První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
20.9.2021 1 25 Informace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
20.9.2021 2 25 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2021 k projednání Zastupitelstvo
20.9.2021 3 25 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 k projednání Zastupitelstvo
20.9.2021 5 25 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 33. k projednání Zastupitelstvo
20.9.2021 6 25 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 11. k projednání Zastupitelstvo
20.9.2021 7 25 Návrh na udělení čestného občanství městské části Praha 10 Janu Kotěrovi in memoriam k projednání Zastupitelstvo
20.9.2021 8 25 Návrh na souhlas s Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství zřízených MČ Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
20.9.2021 9 25 Návrh na schválení dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci k projednání Zastupitelstvo
20.9.2021 10 25 Návrh na schválení Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí" k projednání Zastupitelstvo
21.6.2021 24 21 24 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2021 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 23 20 24 Hodnotící zpráva za rok 2020 o plnění Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 22 19 24 Informace o projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 - Majetková, a.s., za rok 2020, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 21 18 24 Návrh na schválení smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, podpořeného dotací z rozpočtu hlavního města Prahy schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 19 17 24 Návrh na provedení změn zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 18 16 24 Informace o realizaci Plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030, v roce 2020 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 17 15 24 Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2020 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 13 14 24 Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 418, stojící na pozemku parc. č. 3007/67, k. ú. Michle schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 27 13 24 Návrh na využití předkupního práva ke stavbě č. p. 1504, rodinný dům, stojící na pozemku parc. č. 2198/2, k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 16 24 Návrh záměru na prodej části pozemku parc. č. 126/1 - ostatní plocha, k. ú. Vršovice, Praha 10 stazen Zastupitelstvo
21.6.2021 15 24 Návrh na prodej pozemku parc. č. 111/5 - ostatní plocha a zeleň o výměře 145 m2 v k. ú. Vršovice, Praha 10 stazen Zastupitelstvo
21.6.2021 14 24 Návrh záměru prodeje polyfunkční budovy č. p. 84 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 986 a 987 v Borodinské ulici 12, vše zapsané na LV č. 1035 pro kat. území Vršovice stazen Zastupitelstvo
21.6.2021 11 12 24 Návrh žádosti o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 10 11 24 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020, za období 2019-2020 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 9 10 24 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 1. čtvrtletí 2021 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 3 24 Informace o učiněných opatřeních MČ Praha 10 v souvislosti s pandemií COVID-19 stazen Zastupitelstvo
21.6.2021 5 9 24 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 4 8 24 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 25 7 24 Návrh na volbu tajemníka Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 2 6 24 Návrh na změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 1 5 24 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 20 4 24 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 spolku YMCA Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 8 3 24 Návrh na poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Hasičské stanici č. 5 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 7 2 24 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 6 1 24 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
18.5.2021 363 10 k návrhu na schválení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 521, ulice Na Hroudě č. o. 8, Praha 10, kat. území Strašnice Zastupitelstvo
12.4.2021 19 19 23 Návrh na změnu tajemnice Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 18 18 23 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 17 17 23 Návrh na schválení dobrovolného příplatku mimo základní kapitál do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 16 16 23 Informace o hospodaření a vizi společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 15 15 23 Informace o stavu rekonstrukce radnice schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 14 14 23 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2020 schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 13 13 23 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 4. čtvrtletí 2020 schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 12 12 23 Návrh na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 11 11 23 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášených Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2021 v oblastech podpory: Kultura, Sport, mládež a volný čas, Sociální a zdravotní, Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 10 10 23 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 192/10, parc. č. 192/11, parc. č. 192/12, parc. č. 192/15, parc. č. 192/25, parc. č. 192/28, parc. č. 192/64, parc. č. 192/65, parc. č. 192/67, parc. č. 192/82, parc. č. 192/85 vše v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 9 9 23 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s Dětským centrem Paprsek schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 8 8 23 Návrh na odejmutí věcí ze svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 345, včetně objektu s č. p. 1796/79, parc. č. 2078/200, včetně objektu s č. p. 2904/35 v k. ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 563, včetně objektu s č. p. 374/27, parc. č. 564 v k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 7 7 23 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/50, k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 6 6 23 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 3007/15, k. ú. Michle schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 5 5 23 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 10. schvalen Zastupitelstvo
Strana 1 z 17První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10