Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 761      nové hledání >>>
Strana 1 z 16První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
30.9.2020 3 5 19 Informace o dalších opatřeních MČ Praha 10 proti šíření koronavirové nákazy COVID-19 schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 13 16 19 Informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 12 15 19 Informace o projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2019 a schválení účetní závěrky schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 11 14 19 Návrh na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníku bytové jednotky č. 1795/3 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 10 13 19 Návrh na prodej pozemku parc. č. 184/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 494 m2, v  k. ú. Strašnice, vlastníkům zapsaným na LV č. 13721 v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 9 12 19 Návrh na prodej celého pozemku parc. č. 2838/79 a pozemků parc. č. 2838/100, parc. č. 2838/101 oddělených GP č. 2856-150/2008 z pozemků parc. č. 2838/36 a parc. č. 2838/80, vše v k. ú. Strašnice, které jsou součástí vymezeného celku č. 192 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 2585, vedeném pro k. ú Strašnice, v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem ze dne 5. 2. 2008 schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 8 11 19 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 3018/58, k. ú. Michle schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 7 10 19 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 9. schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 6 9 19 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 30. schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 5 8 19 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 16 7 19 Návrh na změnu tajemníka/ce Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 4 6 19 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 14 3 19 Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 15 4 19 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2020 schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 2 2 19 Návrh na změnu Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
30.9.2020 1 1 19 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
14.9.2020 1 18 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 2 18 Informace o dalších opatřeních MČ Praha 10 proti šíření koronavirové nákazy COVID-19 k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 3 18 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 4 18 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 5 18 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 30. k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 6 18 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 9. k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 7 18 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 3018/58, k. ú. Michle k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 8 18 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 400/3, k. ú. Malešice k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 9 18 Návrh na prodej celého pozemku parc. č. 2838/79 a pozemků parc. č. 2838/100, parc. č. 2838/101 oddělených GP č. 2856-150/2008 z pozemků parc. č. 2838/36 a parc. č. 2838/80, vše v k. ú. Strašnice, které jsou součástí vymezeného celku č. 192 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 2585, vedeném pro k. ú Strašnice, v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem ze dne 5. 2. 2008 k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 10 18 Návrh na prodej pozemku parc. č. 184/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 494 m2, v  k. ú. Strašnice, vlastníkům zapsaným na LV č. 13721 v k. ú. Strašnice k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 11 18 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2168/15 - zastavěná plocha (společný dvůr) o výměře 31 m2 odděleného GP č. 1789-97/2019 z pozemku parc. č. 2168/11 v k. ú. Vršovice, Společenství vlastníků K Louži 10/829, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 12 18 Návrh na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníku bytové jednotky č. 1795/3 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 13 18 Informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020 k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 14 18 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2020 k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 15 18 Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 16 18 Informace o projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2019 a schválení účetní závěrky k projednání Zastupitelstvo
22.6.2020 9 9 17 Návrh podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v hranicích řešeného území Urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice 2019 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 8 8 17 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 1. čtvrtletí 2020 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 7 7 17 Informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 6 6 17 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2019, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 5 5 17 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/73/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu záměru na rozdělení na jednotky a prodej části domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 4 4 17 Návrh ke schválení nových Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 3 3 17 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 2 2 17 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 1 1 17 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 6 8 16 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/6/2019 ze dne 25. 11. 2019 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 29. schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 3 5 16 Návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0021 - Životní prostředí schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 25 26 16 Informace o aktuálním stavu záměru Terminálu Malešice schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 26 1 16 Informace o průběhu řešení pandemie COVID-19 na MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 24 25 16 Informace o záměru hl. m. Prahy – lokalita „Trojmezí“ schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 23 24 16 Návrh k Návrhové a Realizační části „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 22 23 16 Návrh stanoviska MČ Praha 10 k aktualizovanému řešení a koncepci souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO+LS z 06/2016 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 21 22 16 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2020 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 20 21 16 Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
Strana 1 z 16První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10