Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 873      nové hledání >>>
Strana 1 z 18První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
20.12.2021 11 11 27 Zpráva o realizaci projektu Moje stopa v roce 2021 schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 10 10 27 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2021 schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 9 9 27 Návrh vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 6 6 27 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/4, k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 7 7 27 Návrh na uzavření Dohody o narovnání a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840, vše v k. ú. Vinohrady, mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231 schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 8 8 27 Návrh na uzavření trojstranné Darovací smlouvy schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 2 2 27 Návrh na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 773/7, ul. Minská 773/8, k. ú. Vršovice, Praha schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 3 3 27 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 34. schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 4 4 27 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 12. schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 5 5 27 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/55, k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 1 1 27 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 11 11 26 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 10 10 26 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k „Memorandu o vzájemné spolupráci“ mezi MČ Praha 10 a Hlavním městem Prahou schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 9 9 26 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2021 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 8 8 26 Informace o Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 7 7 26 Návrh na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotací v dotačních programech MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 6 6 26 Návrh na přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a. s. schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 5 5 26 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 4 4 26 Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2021 - 0021 Životní prostředí schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 3 3 26 Návrh na prodej pozemku parc. č. 111/5 – ostatní plocha a pozemku parc. č. 126/4 – ostatní plocha, vše k. ú. Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 2 2 26 Návrh na prodej dvou částí pozemku označených písmenem „a“ o výměře 52 m2 a písmenem „b“ o výměře 9 m2, oddělených geometrickým plánem č. 3419-129/2020 ze dne 24. 3. 2021, z pozemku parc. č. 3034/1 – ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Michle, Praha, společnosti ČEPS, a. s., IČO 257 02 556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 1 1 26 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 10 10 25 Návrh na změnu stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 10 9 25 Návrh na schválení Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí" schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 9 25 Návrh na schválení dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci stazen Zastupitelstvo
20.9.2021 8 8 25 Návrh na souhlas s Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství zřízených MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 7 7 25 Návrh na udělení čestného občanství městské části Praha 10 Janu Kotěrovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 6 6 25 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 11. schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 5 5 25 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 33. schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 4 4 25 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2021, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 3 3 25 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 2 2 25 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2021 schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 1 1 25 Informace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 24 21 24 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2021 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 23 20 24 Hodnotící zpráva za rok 2020 o plnění Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 22 19 24 Informace o projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 - Majetková, a.s., za rok 2020, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 21 18 24 Návrh na schválení smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, podpořeného dotací z rozpočtu hlavního města Prahy schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 19 17 24 Návrh na provedení změn zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 18 16 24 Informace o realizaci Plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030, v roce 2020 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 17 15 24 Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2020 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 13 14 24 Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 418, stojící na pozemku parc. č. 3007/67, k. ú. Michle schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 27 13 24 Návrh na využití předkupního práva ke stavbě č. p. 1504, rodinný dům, stojící na pozemku parc. č. 2198/2, k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 16 24 Návrh záměru na prodej části pozemku parc. č. 126/1 - ostatní plocha, k. ú. Vršovice, Praha 10 stazen Zastupitelstvo
21.6.2021 15 24 Návrh na prodej pozemku parc. č. 111/5 - ostatní plocha a zeleň o výměře 145 m2 v k. ú. Vršovice, Praha 10 stazen Zastupitelstvo
21.6.2021 14 24 Návrh záměru prodeje polyfunkční budovy č. p. 84 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 986 a 987 v Borodinské ulici 12, vše zapsané na LV č. 1035 pro kat. území Vršovice stazen Zastupitelstvo
21.6.2021 11 12 24 Návrh žádosti o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 10 11 24 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020, za období 2019-2020 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 9 10 24 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 1. čtvrtletí 2021 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 3 24 Informace o učiněných opatřeních MČ Praha 10 v souvislosti s pandemií COVID-19 stazen Zastupitelstvo
21.6.2021 5 9 24 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 schvalen Zastupitelstvo
Strana 1 z 18První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10