Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 694      nové hledání >>>
Strana 1 z 14První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
2.3.2020 10 10 15 Zpráva o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ v roce 2019 a návrh Plánu zlepšování pro rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 9 9 15 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 v roce 2019 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 8 8 15 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 7 7 15 Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 a návrh na schválení žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 6 6 15 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2020 s tematickým zaměřením kultura, sport, mládež a volný čas, sociální a návazné a zdravotní služby, ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace z roku 2017, 2018, 2019 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 5 5 15 Návrh na udělení čestného občanství MČ Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 4 4 15 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 3 3 15 Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. 100, budově bez č. p., č. e., nezapsané v katastru nemovitostí a garáže, budově bez č. p., č. e., nezapsané v katastru nemovitostí, obě stojící na pozemku parc. č. 3099/1, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 2 2 15 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2199/118, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 1 1 15 Návrh na schválení Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích schvalen Zastupitelstvo
27.1.2020 1 14 Informace o vyjádření MČ Praha 10 k dokumentaci vlivů záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k projednání Zastupitelstvo
27.1.2020 2 14 Informace o situaci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020 k projednání Zastupitelstvo
27.1.2020 3 14 Návrh na prodej 5 m2 nezastavěného pozemku odděleného geometrickým plánem č. 3766-45/2019 z pozemku parc. č. 464/8 označeného písmenem „a“ v k. ú. Záběhlice společnosti ARKADE Bau, s. r. o., IČO 283 68 568 k projednání Zastupitelstvo
27.1.2020 4 14 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2019 k projednání Zastupitelstvo
27.1.2020 5 14 Informace o žádosti občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění k projednání Zastupitelstvo
27.1.2020 6 14 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc, ode dne 1. 2. 2020 k projednání Zastupitelstvo
27.1.2020 7 14 Návrh na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
16.12.2019 16 17 13 Návrh na změnu tajemníka/ce Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 15 16 13 Návrh Pravidel 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 11 15 13 Informace o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 10 14 13 Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2018/OSO/1093 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 9 13 13 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 3. čtvrtletí 2019 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 8 12 13 Návrh záměru na prodej domu Moskevská 374/27 včetně příslušenství a pozemků parc. č. 563 a 564, vše v k. ú. Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 7 11 13 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 3018/8, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 6 10 13 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/26/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a 3140, zastavěná plocha a nádvoří, manželům pí Kristině Mashat a Ing. Jiřímu Mašátovi, vlastníkům domu č. p. 977, k. ú. Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 14 9 13 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 13 8 13 Návrh rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 12 7 13 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 5 6 13 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1327/1 (zastavěná plocha a nádvoří) dle vymezeného celku č. 61 v k. ú. Vršovice, Bytovému družstvu DOMUS, IČO 257 29 039 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 4 5 13 Návrh na změnu stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 3 13 Informace o činnosti společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., a PRAHA 10 - Rekreace, a. s. schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 2 3 13 Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice 2019 (US BSBS 2019) schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 1 2 13 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
25.11.2019 1 12 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 Zastupitelstvo
25.11.2019 9 12 Žádost občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění (zvyšování daně z nemovitosti) Zastupitelstvo
25.11.2019 8 12 Žádost občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění (zachování LSPP na Poliklinice Malešice) Zastupitelstvo
25.11.2019 7 12 Návrh na poskytnutí finančního daru Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, státní příspěvkové organizaci Zastupitelstvo
25.11.2019 6 12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 29. Zastupitelstvo
25.11.2019 5 12 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Zastupitelstvo
25.11.2019 4 12 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/208 o výměře 561 m2 a pozemku parc. č. 2078/554 o výměře 499 m2 odděleného geometrickým plánem č. 3705-111/2018 z pozemku parc. č. 2078/258 vše v  k. ú. Záběhlice vlastníkům zapsaným na LV č. 3470 v k. ú. Záběhlice (Společenství vlastníků jednotek Jabloňová 2881, IČO 021 36 830) Zastupitelstvo
25.11.2019 3 12 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2239/12, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10 Zastupitelstvo
25.11.2019 2 12 Informace o průběhu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k záměru Terminál Malešice Zastupitelstvo
21.10.2019 13 5 11 k volbě předsedy a člena Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 (VSZ) schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 12 4 11 k volbě člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 (KoV) schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 11 3 11 k volbě člena Finančního výboru ZMČ Praha 10 (FiV) schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 8 1 11 k volbě místostarosty městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 7 11 11 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2019 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 6 10 11 Návrh na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku, pro rok 2019 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 5 9 11 Návrh „Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020 - 2025“ schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 4 8 11 Návrh na schválení „Koncepce rozvoje školství MČ Praha 10 na období 2020 - 2025“ schvalen Zastupitelstvo
Strana 1 z 14První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10