Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 862      nové hledání >>>
Strana 11 z 18První   Předchozí   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
12.6.2017 28 32 16 Informace o průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“, „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ a „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 27 31 16 Informace o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21 – Fórum Zdravé Prahy 10 a výsledky hlasování ke stanovení 10P v roce 2017 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 26 30 16 Návrh na poskytnutí finančních prostředků dle výsledků 6. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ pro rok 2017 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 25 21 16 Návrh na schválení Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 24 29 16 Návrh k realizaci procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 22 20 16 Návrh na schválení čistopisu Generelu veřejných prostranství Prahy 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 23 28 16 Informace o postupu v realizaci návrhů, které zvítězily v 1. ročníku projektu Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 21.3 0 16 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, pozemků v k. ú. Záběhlice a pozemku parc. č. 4078/2 v k. ú. Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 21.1 26 16 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, pozemků v k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 20 25 16 Návrh k vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016 za rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 2 2 16 Návrh k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 18 24 16 Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 18 23 16 Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy pro rok 2017 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3010) schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 17 22 16 Návrh na projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním pobytových sociálních služeb schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 16 19 16 Návrh na komplexní řešení správy AVČ Gutova na období po 30. 6. 2017 vč. návrhu na vyřízení žádosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1429/68, IČ: 272 05 703, o navýšení odměny za provozování AVČ Gutova schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 15 18 16 Návrh na rozdělení účelové investiční dotace HMP v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 3021) schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 14 17 16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej staveb občanské vybavenosti bez č. p. / č. e., zapsaných na LV 1825 pro k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10 na pozemcích parc. č. 3054/11, 3054/12, 3054/13, 3054/14, 3054/15, 3054/16 a 3060/23, vše k. ú. Michle schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 13.2 16 16 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/14/2016 ze dne 1. 12. 2016 a návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 13.1 15 16 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/13/2016 ze dne 1. 12. 2016 a návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice a vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 12.2 14 16 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/3, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 12.1 13 16 Návrh na využití předkupního práva k budovám bez č. p./č. e. - garážím stojících na pozemcích parc. č. 2193/8, parc. č. 2239/54, parc. č. 2239/41, parc. č. 2239/1 a 2240/6, k. ú. Vršovice, které jsou ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 11 12 16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 2. schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 10 11 16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 444/14, ulice Kodaňská 444/11, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 1 1 16 Návrh na volbu přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 9 10 15 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 9 9 15 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 8 8 15 Návrh záměru na realizaci rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 7 7 15 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, pozemků v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 6 6 15 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 231 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Nučická 5 a 7, IČ: 264 63 229 schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 5 5 15 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 10. 10. 2016 do 7. 11. 2016, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 4 4 15 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 159/20, v ulici U Vršovického nádraží 159/12, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 3 3 15 Návrh na finanční vypořádání se spoluvlastníky nemovitostí, domu č. p. 1083, k. ú. Strašnice a pozemků parc. č. 212/1, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 213, zahrada, vše k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 2 2 15 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 16. schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 1 1 15 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 14 18 14 Návrh na schválení změn Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 a změn Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 13 14 14 Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 12 13 14 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro kalendářní rok 2017 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 11 12 14 Informace o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 10 11 14 Návrh na prodloužení termínu předložení Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016 za rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 9 10 14 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 731/31, v ulici Na Spojce 731/1, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 8 9 14 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 765/26, v ulici Slovinská 765/15, k. ú. Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 7 8 14 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/12/2016 ze dne 1. 12. 2016 a návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 233 - parc. č. 3118/15, 3118/14, 3118/13 - zastavěné plochy/nádvoří v k. ú. Strašnice a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek parc. č. 3126/12 v k. ú. Strašnice „BD Nučická 9 a 11, družstvo“ IČ: 264 49 978 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 6.2 7 14 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/38/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 568, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 34, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky Zastupitelstvo
20.2.2017 6.1 6 14 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/12/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 459, k. ú. Vršovice, ul. Konopišťská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 5 5 14 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/17/2016, 10/18/2016 a 10/19/2016 ze dne 1. 6. 2016 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 4 4 14 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 7/36/2016 ze dne 14. 1. 2016 k informaci o přípravě návrhu Koncepce sociálního bydlení schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 3 3 14 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2017 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a environmentální výchova, včetně rozpočtového opatření schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 2 2 14 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 1 1 14 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 19 24 13 Návrh na volbu tajemníka/ce Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
Strana 11 z 18První   Předchozí   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10