23. ZMČ ze dne 12.4.2021

Číslo materiálu Název
1 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
10 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 192/10, parc. č. 192/11, parc. č. 192/12, parc. č. 192/15, parc. č. 192/25, parc. č. 192/28, parc. č. 192/64, parc. č. 192/65, parc. č. 192/67, parc. č. 192/82, parc. č. 192/85 vše v k. ú. Strašnice
11 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášených Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2021 v oblastech podpory: Kultura, Sport, mládež a volný čas, Sociální a zdravotní, Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace
12 Návrh na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10
13 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 4. čtvrtletí 2020
14 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2020
15 Informace o stavu rekonstrukce radnice
16 Informace o hospodaření a vizi společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.
17 Návrh na schválení dobrovolného příplatku mimo základní kapitál do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.
18 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2020
19 Návrh na změnu tajemnice Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
2 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021
3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 32.
4 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/10/2020 ze dne 30. 9. 2020 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 9.
5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 10.
6 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 3007/15, k. ú. Michle
7 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/50, k. ú. Vršovice
8 Návrh na odejmutí věcí ze svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 345, včetně objektu s č. p. 1796/79, parc. č. 2078/200, včetně objektu s č. p. 2904/35 v k. ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 563, včetně objektu s č. p. 374/27, parc. č. 564 v k. ú. Vršovice
9 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s Dětským centrem Paprsek