Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10

Datum přijetí: 12.4.2021
Číslo usnesení: 23/12/2021
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prominutí sankce za porušení rozpočtové kázně u předložených žádostí příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10 podle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 13 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit informování žadatelů o prominutí sankce dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2021

 

1.2. zajistit vrácení prominuté částky dle bodu I. tohoto usnesení 

 

Termín: 30. 4. 2021

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka rady

Číslo tisku:    P10-061589/2021

Zpět na začátek usnesení