Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití nabídky předkupního práva ke stavbě č. 194, nezapsané v katastru nemovitostí, stojící na části pozemku parc. č. 3097/1, k. ú. Michle, obec Praha

Datum přijetí: 26.6.2023
Číslo usnesení: 4/18/2023
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. neschvaluje

využití nabídky předkupního práva ke stavbě č. 194, nezapsané v katastru nemovitostí, stojící na části pozemku parc. č. 3097/1, k. ú. Michle, obec Praha, ve vlastnictví pana *******, označené č. 193 a 194, pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve svěřené správě Městské části Praha 10, zapsaném v katastru nemovitostí na LV č. 1825 pro k. ú. Michle, obec Praha, za kupní cenu dle Kupní smlouvy ze dne 3. 5. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zajistit informování vlastníka stavby č. 194, nezapsané v katastru nemovitostí, stojící na části pozemku parc. č. 3097/1, k. ú. Michle, obec Praha, o tomto usnesení

 

Termín: 3. 8. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

MgA. David K a š p a r

místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-231171/2023

Zpět na začátek usnesení