Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 3432/26 a pozemku parc. č. 3432/102, který vznikl oddělením a sloučením pozemků dle geometrického plánu č. 4866-138/2022, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 227 v k. ú. Strašnice, obec Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3144 v k. ú. Strašnice, obec Praha, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I. až XII. etapou privatizace“, za kupní cenu 627 050 Kč

Datum přijetí: 26.6.2023
Číslo usnesení: 4/16/2023
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

a) prodej pozemku parc. č. 3432/27 a pozemku parc. č. 3432/49, který vznikl oddělením a sloučením pozemků dle geometrického plánu č. 4866-138/2022, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 228 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Ježek, IČO 624 10 172, se sídlem Praha 10, Na Padesátém 1732/2, PSČ 100 00 v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I. až XII. etapou privatizace“, za kupní cenu ve výši 615 780 Kč

 

b) uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 3432/27 a pozemku parc.č. 3432/49, který vznikl oddělením a sloučením pozemků dle geometrického plánu č. 4866-1382022, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 228 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Ježek, IČO 624 10 172, se sídlem Praha 10, Na Padesátém 1732/2, PSČ 100 00, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I. až XII. etapou privatizace“, za kupní cenu ve výši 615 780 Kč

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem Ježek, IČO 624 10 172 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 11. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

MgA. David K a š p a r

místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:   P10-177706/2023

Zpět na začátek usnesení