22. ZMČ dne 25.1.2021

Číslo materiálu Název
1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 31.
10 Návrh na uzavření dohody k drobným stavbám situovaným na částech pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/27, parc. č. 2769/29 a parc. č. 2769/28, k. ú. Strašnice, po skončení jejich nájmu
11 Návrh na schválení Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024
12 Informace o vývoji rozvoje lokality „Trojmezí“
2 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu
3 Návrh na změnu prováděcích předpisů privatizace bytového fondu
4 Návrh záměru na prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech rozdělených na jednotky
5 Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace
6 Návrh na prodej nebytové jednotky č. 1190/45 v budově č. p. 1190, v domě Volyňská 1190/3a, včetně podílu na budově č. p. 1189 a 1190 a pozemku parc. č. 1420/2, kat. území Vršovice, Praha 10
7 Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10
8 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, parc. č. 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3140, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vinohrady
9 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2168/16 - zastavěná plocha/společný dvůr o výměře 31 m2 odděleného GP č. 2098-127/2020 z pozemku parc. č. 2168/13 v k. ú. Vršovice, vlastníkům zapsaným na LV č. 11883 - Společenství vlastníků K Louži 10/829, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10