Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garážím, stojícím na části pozemku parc. č. 2239/11, k. ú. Vršovice, obec Praha

Datum přijetí: 30.1.2023
Číslo usnesení: 2/16/2023
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  neschvaluje

využití nabídky předkupního práva k budovám bez č. p./č. e., nezapsaných v katastru nemovitostí, ve vlastnictví pana *******, stojícím na části pozemku parc. č. 2239/11, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 36,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha,
ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve svěřené správě Městské části Praha 10, za celkovou kupní cenu dle Kupní smlouvy ze dne 30. 9. 2022, jež je jako příloha č. 1 součástí předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

  1. zajistit informování vlastníka garáží - budov bez č. p./č. e. stojících na části pozemku parc. č. 2239/11, k. ú. Vršovice, obec Praha, o tomto usnesení

 

                                                                                     Termín: 28. 2. 2023

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Ing. arch. Martin Valovič

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Pek, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-496639/2022

 

Zpět na začátek usnesení