Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 3432/19, parc. č. 3432/20 a pozemku parc. č. 3432/94 odděleného GP č. 4278-52/2018 z pozemku parc. č. 3432/22 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 226 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3132 v k. ú. Strašnice (Společenství vlastníků pro dům Na Padesátém 868/8 a 871/6, IČO 289 57 792)

Datum přijetí: 29.4.2019
Číslo usnesení: 6/3/2019
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

schvaluje

prodej pozemků parc. č. 3432/19, parc. č. 3432/20 a pozemku parc. č. 3432/94, odděleného GP č. 4278-52/2018 z pozemku parc. č. 3432/22 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 226, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3132 v k. ú. Strašnice (Společenství vlastníků pro dům Na Padesátém 868/8 a 871/6, IČO 289 57 792) dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu ve výši 1 113 290 Kč

 

uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 3432/19, parc. č. 3432/20 a pozemku parc. č. 3432/94, odděleného GP č. 4278-52/2018 z pozemku parc. č. 3432/22 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 226, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3132 v k. ú. Strašnice (Společenství vlastníků pro dům Na Padesátém 868/8 a 871/6, IČO 289 57 792) dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu ve výši 1 113 290 Kč

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s vlastníky jednotek zapsanými na LV č. 3132 v k. ú. Strašnice, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-033663/2019

Zpět na začátek usnesení