Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na realizaci místní Agendy 21 a na členství městské části Praha 10 v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR)

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/23/2016
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 10/23/2016

ze dne 1. 6. 2016

 

k návrhu na realizaci místní Agendy 21 a na členství městské části Praha 10 v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR)

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

1. přistoupení k realizaci místní Agendy 21 v kategorii „Zájemci“

2. členství MČ Praha 10 v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky, se sídlem Šrobárova 48, Praha 10, IČO 613 85 247

3. Deklaraci Programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“, která je přílohou č. 4 tohoto usnesení

 

II. jmenuje

Mgr. Cabrnochovou, členku RMČ politickým garantem programu „Praha 10 – Zdravá městská část a místní Agenda 21“

 

III. pověřuje

pí Kateřinu Vávrovou, DiS. koordinací programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“

 

IV. ukládá

1. Ing. Novákovi, starostovi

1.1. podepsat Deklaraci Programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“

                                                                                              Termín: 30. 6. 2016

 

 

- 2 -

 

 

2. Mgr. Cabrnochové, člence RMČ

2.1. podepsat Deklaraci Programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“

 

                                                                                              Termín: 30. 6. 2016

 

2.2. předložit žádost o přijetí MČ Praha 10 do asociace Národní síť Zdravých měst České republiky, se sídlem Šrobárova 48, Praha 10, IČO 613 85 247 Radě NSZM ČR

 

Termín: 15. 6. 2016

 

3. Radě MČ Praha 10

3.1. zajistit realizaci místní Agendy 21“

                                                                                                          Kontrolní termín: 30. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Cabrnochová, členka RMČ

Číslo tisku:    P10-021229/2016

 

 

Příloha usnesení ZMČ č. 10/23/2016 ze dne 1. 6. 2016

 

Projekt MČ Praha 10 - Zdravé město

D E K L A R A C E

I.

Projekt MČ Praha 10 – Zdravé město, který dnes přijímá zastupitelstvo města, je základním dokumentem pro aktivity města v mezinárodním „Projektu Zdravé město“
a mezinárodním programu „místní Agenda 21“.

Tyto mezinárodní programy, které probíhají pod patronací Organizace spojených národů
a jejích institucí (Světová zdravotní organizace – WHO), za podpory Evropské unie a ve spolupráci s mnoha dalšími význačnými odbornými partnery, jsou v prostředí České republiky realizovány Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM ČR).

 

Věříme, že Projekt Zdravé město bude municipalitě pomáhat ke kvalitnímu místnímu rozvoji, naplnění mezinárodních standardů veřejné správy a současně k dosažení dobrého jména našeho města v rámci regionu, České republiky i Evropy.

II.

Přijetím Projektu Zdravé město je potvrzen zájem města o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života, a k jejichž naplňování se Česká republika zavázala, zejména:

  • Agenda 21, dokument Organizace spojených národů
  • Zdraví 21 a Zdraví 2020, dokumenty Světové zdravotní organizace, včetně aktuální fáze mezinárodního Projektu Zdravé město WHO (zahrnutých v Metodice NSZM)

 

a dalších významných mezinárodních a národních dokumentů, zejména:

  • Athénská a Záhřebská deklarace Zdravých měst, dokumenty Světové zdravotní organizace.

 

III.


Přijetím této deklarace MČ Praha 10 potvrzuje svůj zájem být řádným členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Asociace a její odborní partneři budou poskytovat městu pomoc v postupu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života v rámci Metodiky NSZM ČR. Město má možnost aktivně spolupracovat s ostatními členy NSZM ČR.

 

Činnost města podle Projektu Zdravé město bude naplňovat mezinárodně uznávaná doporučení a postupy EU a OSN v rámci kvality veřejné správy a rozvoje města, kterými jsou zejména:

  • metoda „místní Agenda 21“
  • místní realizace dokumentů Zdraví 21 a Zdraví 2020.

IV.

Při vědomí důležitosti výše uvedených cílů se město rozhodlo k následujícímu postupu:

Město zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a realizaci Projektu Zdravé město v souladu s doporučeními asociace NSZM ČR.

Strategický rozvoj města bude probíhat za využití metody „místní Agenda 21“, tedy s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje města, v partnerské spolupráci s občany. Město bude
v rámci projektu usilovat o spolupráci se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, i se zástupci hospodářského a nevládního sektoru.

 

 

 

V Praze dne 7. 6. 2016

 

 

 

 

…………………………………………..                                                                     ………………………………………….

Mgr. Ivana Cabrnochová                                                                            Ing. Vladimír Novák

členka RMČ Praha 10                                                                                   starosta MČ Praha 10

politický garant

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10