Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 111/5 – ostatní plocha a pozemku parc. č. 126/4 – ostatní plocha, vše k. ú. Vršovice, Praha 10

Datum přijetí: 15.11.2021
Číslo usnesení: 26/3/2021
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

a) návrh na prodej pozemku parc. č. 111/5 o výměře 145 m2, ostatní plocha, v k. ú. Vršovice, obec Praha, který je zapsán na LV 1035 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, společnosti GAMA PD, s. r. o., IČO 054 78 642, se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264232,  za celkovou kupní cenu ve výši 1 228 410 Kč a s uzavřením příslušné kupní smlouvy

 

b)    návrh na prodej pozemku parc. č. 126/4 o výměře 31 m2, ostatní plocha, v k. ú. Vršovice, obec Praha, vymezeného na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku vypracovaného Ing. Janem Bendíkem, schváleného KÚ pro hlavní město Prahu, KP Praha, pod č. PGP-2539/2021-101ze dne 16. 6. 2021, oddělením od původního pozemku parc. č. 126/1, který je zapsán na LV 1035 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, společnosti GAMA PD, s. r. o., IČO 054 78 642, se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264232,   za celkovou kupní cenu ve výši 317 740 Kč a s uzavřením příslušné kupní smlouvy

 

 

 

- 2 -

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. rozhodnout o ostatních náležitostech kupní smlouvy a zajistit její uzavření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-370656/2021

Zpět na začátek usnesení