Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o průběhu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k záměru Terminál Malešice

Datum přijetí: 25.11.2019
Číslo usnesení: 12/2/2019
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    nesouhlasí

se záměrem „Terminál Malešice“ na území MČ Praha 10

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1.  odeslat odboru ochrany prostředí MHMP připomínky MČ Praha 10 k dokumentaci posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů tak, aby:  

a) byl vznesen požadavek na uspořádání veřejného projednání na území MČ Praha 10, a to v termínové součinnosti s MČ Praha 10;

b) byl vznesen požadavek na vrácení dokumentace EIA k jejímu dopracování;

c) byl vznesen požadavek na vydání nesouhlasného závazného stanoviska EIA

 

Termín: 2. 12. 2019

 

1.2. informovat ZMČ o odeslaných připomínkách dle bodu II. 1./1.1. a o dalším průběhu projednání EIA „Terminál Malešice“

 

Termín: 31. 1. 2020

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Číslo tisku:      P10-125012/2019

Zpět na začátek usnesení