Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření Dodatku č. 22 (vyúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 833

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 22 (vyúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.  ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.   uzavřít Dodatek č. 22 (vyúčtovací) k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, schválený dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:           Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:     P10-445908/2021

 

Zpět na začátek usnesení