Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 834

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.  ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

  1. podepsat smlouvy o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 30. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:           Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:     P10-443358/2021

 

Zpět na začátek usnesení