Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 2868/3 v k. ú. Záběhlice ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky v k. ú. Dolní Počernice ve vlastnictví **************

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 832

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    nesouhlasí

se záměrem hl. m. Prahy na směnu části pozemku parc. č. 2868/3 v k. ú. Záběhlice ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky v k. ú. Dolní Počernice ve vlastnictví ************

 

II.  ukládá

1. Ing. arch. Zákostelnému, vedoucímu KHA

1.1.   písemně informovat odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 16. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Na vědomí:     -

Garant:           Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Číslo tisku:     P10-441470/2021

 

Zpět na začátek usnesení