Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 7837      nové hledání >>>
Strana 1 z 157První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
16.6.2022 482 7 k návrhu programu 30. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
16.6.2022 481 7 k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z usnesení RMČ Praha 10 č. 279 ze dne 12. 4. 2022 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Energetická úspora objektu MŠ U Roháčových kasáren“ Rada
16.6.2022 480 7 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 353/1 o výměře 10 m2 - ostatní plocha k. ú. Vršovice, Praha společnosti Carnea Invest, s. r. o., IČO 077 54 396, se sídlem Kobrova 3331/4, 150 00 Praha 5 Rada
16.6.2022 479 7 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 3392/8 odděleného geometrickým plánem
č. 3504-93/2022 z pozemku parc. č. 3392/6 vše v k. ú. Michle, obec Praha
Rada
16.6.2022 478 7 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Pražská energetika, a. s., u akce: „Nabíjecí stanice Praha 10 - ul. Pod Strání“ Rada
16.6.2022 477 7 k návrhu na pronájem částí pozemků parc. č. 2078/248 a parc. č. 2078/253, o celkové výměře 22,5 m2, k. ú. Záběhlice, obec Praha, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou Rada
16.6.2022 476 7 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3007/21, k. ú. Michle, obec Praha Rada
16.6.2022 475 7 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2244/143, o celkové výměře 40,0 m2, k. ú. Strašnice, obec Praha, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou Rada
16.6.2022 474 7 k návrhu na odkup pozemků parc. č. 806/472 a parc. č. 806/473, k. ú. Malešice, obec Praha od Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci, IČO 000 63 347, se sídlem Betlémská 267/9, Praha 1 - Staré Město Rada
16.6.2022 473 7 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2838/125 oddělený z pozemku parc. č. 2838/50 dle GP č. 4707-126/2021 vše v k. ú. Strašnice, Praha, Bytovému družstvu Štěchovická 1858/14, IČO 251 35 368 v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví k nemovitosti ze dne 8. 9. 2010 a dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. - XII. etapou privatizace“ Rada
16.6.2022 472 7 k návrhu na prodej spoluvlastnických podílů o velikosti 389/15246 na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, obec Praha, vlastníku bytové jednotky č. 1795/5 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické 1795/8, k. ú. Strašnice, obec Praha Rada
16.6.2022 471 7 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 37. Rada
16.6.2022 470 7 k návrhu na svěření nemovité věci z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to stavby bez č. p./č. e nacházející se na pozemku parc. č. 806/472, k. ú. Malešice, obec Praha Rada
16.6.2022 469 7 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 84 ze dne 1. 2. 2022 a na zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“ Rada
16.6.2022 468 7 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Celková rekonstrukce kotelny a MaR v Léčebně Vršovice, Oblouková 837/7, Praha 10“ Rada
16.6.2022 467 7 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2022 Rada
16.6.2022 466 7 k návrhu Zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu Rada
7.6.2022 465 12 k návrhu na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/7/2021 ze dne 20. 12. 2021 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840 vše v k. ú. Vinohrady, Praha mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231 Rada
7.6.2022 464 12 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, Praha vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 682 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha v k. ú. Vinohrady, Praha Rada
7.6.2022 463 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2037) určené na výkon sociální práce Rada
7.6.2022 462 12 k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
7.6.2022 461 12 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
7.6.2022 460 12 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v rámci odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 3045), neinvestiční transfer MČ Praha 10 určený pro Městskou policii hl. m. Prahy na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Praha 10 Rada
7.6.2022 459 12 ke zprávě o realizaci metody místní Agenda 21 za období let 2018 - 2022 Rada
7.6.2022 457 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „ZŠ Švehlova, Švehlova 2900/12, Praha 10 - výměna kanalizačních a vodovodních stoupacích potrubí pavilonu A a B“ Rada
7.6.2022 458 12 k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - dotace na mimořádné výdaje v souvislosti se zajištěním lůžek v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace - 5000 Kč/1 lůžko (RO 3044) Rada
7.6.2022 456 12 k návrhu na uložení odvodu finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
7.6.2022 455 12 k návrhu na zajištění energií obchodováním s elektřinou a plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno Rada
7.6.2022 454 12 k informaci o realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030 v roce 2021 Rada
7.6.2022 453 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 3036) určené na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti Rada
7.6.2022 452 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
7.6.2022 450 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
7.6.2022 451 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
7.6.2022 449 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
7.6.2022 448 12 k návrhu na projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2021, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku Rada
7.6.2022 447 12 k návrhu k realizaci projektu MČ Praha 10 „Školní fórum“ Rada
7.6.2022 446 12 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 4045/1 v k. ú. Strašnice ve vlastnictví společnosti Michelangelo Property, a. s., za pozemky parc. č. 516/1, 517/1, 3262/1, 504, 505 v k. ú. Michle ve vlastnictví HMP Rada
7.6.2022 445 12 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
7.6.2022 444 12 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
7.6.2022 443 12 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 1. čtvrtletí 2022 Rada
7.6.2022 442 12 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
7.6.2022 441 12 k návrhu na úpravu rozpočtu 2022 v odvětví 0021 - Životní prostředí (RO 2035) Rada
7.6.2022 440 12 k návrhu na úpravu rozpočtu 2022 v odvětví 0021 - Životní prostředí (RO 3037) Rada
7.6.2022 439 12 k informaci k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/49 a k budově bez č. p. /č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/55, oba v k. ú. Vršovice, obec Praha Rada
7.6.2022 438 12 k návrhu na pronájem pozemku, zastavěného stavbou garáže v majetku fyzické osoby Rada
7.6.2022 437 12 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení s názvem „Provozovatel tržního místa u Obchodního centra CÍL, Praha 10“ Rada
7.6.2022 436 12 k návrhu na schválení vyrovnání za provedené stavební úpravy v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 770, ulice Na Louži č. o. 31, Praha 10, kat. území Vršovice Rada
7.6.2022 435 12 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 1813, ulice Limuzská č. o. 15 Praha 10, kat. území Strašnice Rada
7.6.2022 433 12 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek Rada
7.6.2022 434 12 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 667, ulice Na Hroudě č. o. 21 Praha 10, kat. území Strašnice Rada
Strana 1 z 157První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30