Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí"

Datum přijetí: 20.9.2021
Číslo usnesení: 25/9/2021
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informace o vývoji rozvoje lokality „Trojmezí“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

návrh Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí“ ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

III. pověřuje

R. Chmelovou, starostku, k podpisu Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí“

 

IV. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. informovat ředitele odboru hospodaření s majetkem MHMP, Ing. Jana Raka, o schválení Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí“ ze strany MČ Praha 10

Termín: 8. 10. 2021

 

1.2. nadále jednat s hl. m. Praha ve věci přípravy koncepce posílení přírodního charakteru celé lokality „Trojmezí“

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

- 2 -

 

 

 

1.3. informovat ZMČ o výsledcích jednání dle bodu IV., 1., 1.2. tohoto usnesení o dalším vývoji v záležitosti lokality „Trojmezí“

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:     P10-370485/2021

Zpět na začátek usnesení